Диалог с потребителем → О колбасе-полезно знать!
Інформація про прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,
які відбулися 03.10.2013р.

Інформація про прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат», 
які відбулися 03.10.2013р.

 

Відповідно до п.п. 9.11.7 Статуту Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат» повідомляємо про прийняті загальними зборами акціонерів рішення згідно Протоколу №3/2013 від 03.10.2013р.

 

З першого питання порядку денного: Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат.

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Підсумки голосування:

“ЗА” –  224 911  голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

1.                      Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Голову Правління Товариства Мазіна Сергія Євгеновича. Доручити Мазіну С.Є. відкрити Загальні збори, організувати обрання секретаря Загальних зборів, провести  позачергові Загальні збори акціонерів та підписати Протокол Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

2.    Обрати секретарем зборів Ельвіх Володимира Володимировича.

3.  Передати повноваження лічильної комісії зберігачу ПрАТ «Експерт-капітал» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової  угоди 3-004/13 від 12.09.2013 р.  до Договору Е-004/10 від 16.06.2010 р. з ПрАТ «Експерт-капітал» щодо виконання функцій лічильної комісії.

4. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат»:

-          Доповідачам з 1 питання – до 20 хвилин;

-          Доповідачам з 2 питання – до 20 хвилин;

-          Доповідачам з 3-5 питання – до 10 хвилин;

-          Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос» з використанням мандатів для голосування з питань порядку денного №№1,2,3; з використанням бюлетенів для голосування з питань порядку денного №№ 4,5, отриманими при реєстрації;

-          Збори провести протягом двох годин з перервою на 1 годину після прийняття рішення з другого питання порядку денного.

 

З другого питання порядку денного: Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Голосували мандатами, отриманим при реєстрації.

Підсумки голосування:

“ЗА” –  224 911  голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Затвердити Результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2013 р., протокол № 1/2013, тимчасове свідоцтво: реєстраційний номер 82/1/2013-Т, дата реєстрації «20» червня 2013 року, орган реєстрації Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:

         Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1).     дата початку проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій: «29» липня 2013 року;

2).     дата початку проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій: «06» серпня 2013 року.

         Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)      дата закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій: «05» серпня 2013 року;

2)      дата закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій: «30» серпня 2013 року.

            Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)      кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на першому етапі: 68067 (шістдесят вісім тисяч шістдесят сім) штук простих іменних акцій;

2)      кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на другому етапі: 24733 (двадцять чотири тисячі сімсот тридцять три) штуки простих іменних акцій.

         Загальна кількість і сума укладених договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)      загальна кількість і сума договорів, укладених з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на першому етапі: укладено 1(один) договір про продаж 68067 (шістдесят вісім тисяч шістдесят сім) штук простих іменних акцій на загальну суму 27 907 470,00 (двадцять сім мільйонів дев’ятсот сім тисяч чотириста сімдесят) гривень;

2)      загальна кількість і сума договорів, укладених з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на другому етапі: укладено 1 (один) договір про продаж 24733 (двадцять чотири тисячі сімсот тридцять три)  штук простих іменних акцій на загальну суму 10 140 530,00 (десять мільйонів сто сорок тисяч п’ятсот тридцять) гривень.

         Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії акцій:

1)      під час реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

         Внесено грошові кошти у національній валюті, в сумі 27 907 470,00 (двадцять сім мільйонів дев’ятсот сім тисяч чотириста сімдесят) гривень в оплату за 68067 (шістдесят вісім тисяч шістдесят сім) штук простих іменних акцій. Майно, цінні папери тощо не вносилось як плата за акції, іноземна валюта не вносилась як плата за акції;

2)      під час проведення другого етапу:

         Внесено 10 140 530,00 (десять мільйонів сто сорок тисяч п’ятсот тридцять) гривень в оплату за 24733 (двадцять чотири тисячі сімсот тридцять три) штуки простих іменних акцій. Майно, цінні папери тощо, іноземна валюта не вносилась як плата за акції.

         Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом: 38 048 000.00 (тридцять вісім мільйонів сорок вісім тисяч) гривень, що становить 100% порівняно із запланованим обсягом.

         Кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:  92 800 (дев’яносто дві тисячі вісімсот) штук простих іменних акцій.

 

З третього  питання порядку денного: Внесення змін до статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу.

Голосували мандатами, отриманим при реєстрації.

Підсумки голосування:

“ЗА” –  224 911  голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

1.                  Затвердити та внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ  М’ЯСОКОМБІНАТ», які пов’язані зі збільшенням розміру статутного капіталу на 38 048 000грн. з урахуванням результатів розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості, шляхом викладення  його в новій редакції.

2.                  Доручити Голові правління Товариства Мазіну С.Є. підписати  затверджений у новій редакції статут Товариства.

3.                  Доручити Виконавчому органу забезпечити державну реєстрацію в органах виконавчої влади Статут Товариства у новій редакції, відповідно до вимог чинного законодавства.

 

З четвертого  питання порядку денного: Внесення змін до договорів застави, укладених з банком, та надання відповідних повноважень Голові Правління Товариства на підписання цих договорів про внесення змін. Надання відповідних повноважень Голові Правління Товариства на укладання договорів страхування майна, яке передається у заставу, та на підписання цих договорів страхування.

 

Голосували бюлетенем №1, отриманим при реєстрації.

Підсумки голосування:

“ЗА” –  224 911  голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Внести зміни в договір застави, посвідчений 03.08.2011р. приватним нотаріусом Горлівського міського нотаріального округу Донецької області Кінащук М.А., в реєстрі під № 3136 (надалі – Договір застави 1), а також в договір застави, посвідчений 28.10.2011р. приватним нотаріусом Горлівського міського нотаріального округу Донецької обл. Кінащук М.А., в реєстрі під № 4580 (надалі – Договір застави 2), в частині вилучення двох одиниць транспортних засобів (A04321 на шасі Hyundai HD 78 вантажний фургон ізотермічний, заводський номер KMFGA 17BP8C082817, Y6LHD78488L100293,  державний реєстраційний номер АН 1820 ЕВ, 2008 року випуску; та RENAULT Samsung легковий седан, заводський номер KNMA4C2AM4P600249, державний реєстраційний номер АН 4625 АА, 2003 року випуску), та в частині додаткового передання в заставу АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (надалі – Банк) в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед Банком за договором про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/66/ЮО від 03.08.2011р (надалі – Кредитний договір 1), та договором про відкриття кредитної лінії № 64-Н/11/120/ЮО від 28.10.2011 р. (надалі – Кредитний договір 2) однієї одиниці транспортного засобу (SKODA Rapid ambition легковий хечбек, заводський номер TMBAD2NH1DB100993, державний реєстраційний номер АН 4074 ІН, 2013 року випуску). Внесення змін оформити шляхом укладання відповідних договорів про внесення змін.

Надати відповідні повноваження Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів про внесення змін до Договору застави 1, до Договору застави 2.

Надати відповідні повноваження Голові Правління Товариства на укладання договорів страхування майна, яке передається у заставу, та на підписання цих договорів страхування.

 

 З п’ятого  питання порядку денного:  Надання повноважень Голові Правління Товариства в майбутньому на прийняття рішень про внесення змін до усіх договорів забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед банком за договорами про відкриття кредитної лінії, а саме:  іпотеки, застави, та про надання відповідних повноважень на їх укладання та підписання.

Голосували бюлетенем №2, отриманим при реєстрації.

Підсумки голосування:

“ЗА” –  224 911  голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Надати Голові Правління Товариства Мазіну С.Є., або іншій уповноваженій особі повноваження в майбутньому на прийняття рішення щодо внесення змін до всіх договорів забезпечення (а саме до договорів іпотеки, до договорів застави), укладених Товариством в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» за договором про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/66/ЮО от 03.08.2011р (надалі – Кредитний договір 1), та договором про відкриття кредитної лінії № 64-Н/11/120/ЮО від 28.10.2011 р. (надалі – Кредитний договір 2), в частині зміни майна, що передане в заставу/іпотеку, а саме в частині вилучення переданого в заставу/іпотеку майна та/або додаткового надання в заставу/іпотеку  іншого майна, при цьому співвідношення заставної вартості додаткового переданого в заставу/іпотеку майна до вартості активів Товариства за даними останньої фінансової річної звітності Товариства не повинна перевищувати 10% активів Товариства на дату укладання кожного такого договору про внесення змін. 

Надати Голові Правління Товариства Мазіну С.Є., або іншій уповноваженій особі повноваження на укладання та підписання вищевказаних Договорів про внесення змін до всіх вищевказаних договорів іпотеки/застави, укладених з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», та інших документів, пов‘язаних з підписанням вищевказаних договорів, в тому числі:

·                    визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу:

-               Договорів про внесення змін до Договорів застави/іпотеки;

-               Інших Договорів, пов’язаних з Договорами про внесення змін до Договорів застави /іпотеки, в тому числі договорів страхування Майна (надалі - Пов’язані договори); 

-               будь - яких документів, пов’язаних з Договорами про внесення змін до Договорів застави /іпотеки, Пов’язаними договорами (надалі – Документи).

·                    укладати та підписувати від імені Товариства:

-               Договори про внесення змін до Договорів застави /іпотеки;

-               Пов’язані договори;

-               Документи.

·                    здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації рішень.

 

                                     


Інформація про прийняття рішення на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат», які в... Назад ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента... →