Диалог с потребителем → О колбасе-полезно знать!
Інформація про прийняття рішення на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,
які відбулися 21.06.2013р.

Відповідно до п.п. 9.11.7 Статуту Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат» повідомляємо про прийняті загальними зборами акціонерів рішення згідно Протоколу №21/2013 від 21.06.2013р.

З першого питання порядку денного: Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат»

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Підсумки голосування:

“ЗА” –  224 889  голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:
1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Голову Правління Товариства Мазіна Сергія Євгеновича. Доручити Мазіну С.Є. відкрити Загальні збори, організувати обрання секретаря Загальних зборів, провести  позачергові Загальні збори акціонерів та підписати Протокол Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».
2.   Обрати секретарем зборів Ельвіх Володимира Володимировича.
3. Передати повноваження лічильної комісії зберігачу ПрАТ «Експерт-капітал» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди № 2-004/13 від 29.05.2013 р.  до Договору № Е-004/10 від 16.06.2010 р. з ПрАТ «Експерт-капітал» щодо виконання функцій лічильної комісії.
4.Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

З другого питання порядку денного: «Затвердження змін до діючих умов кредитування за укладеними з банками договорами, внесення відповідних змін до кредитних договорів та договорів іпотеки і застави майна, та надання повноважень Голові Правління Мазіну Сергію Євгеновичу або уповноваженій особі за довіреністю на підписання відповідних договорів про внесення змін з банками.»

Голосували бюлетенем №1, отриманим при реєстрації.

Підсумки голосування:

“ЗА” –  224 889  голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення, прийняте загальними зборами:

Укласти з Банком договори про внесення змін до договору про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/66/ЮО від 03.08.2011р. та до всіх договорів застави та іпотеки, що укладені в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (надалі – Банк) за договором про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/66/ЮО от 03.08.2011р. про внесення наступних змін:

встановити змінювану відсоткову ставку за користування кредитною лінією в національній валюті України – гривні, яка буде розраховуватись за наступною формулою:

R=  Базова процентна ставка + М (2,89% річних); мінімальний розмір процентної ставки - 19,5 % (дев’ятнадцять цілих і п’ять десятих процента) річних; максимальний розмір збільшення змінюваної процентної ставки від розміру, встановленого станом на дату укладання договору про внесення змін до договору про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/66/ЮО від 03.08.2011 р. – 20,5 % (двадцять цілих і п’ять десятих процента) річних.

«R» - розмір змінюваної процентної ставки за користування Кредитом у відсотках річних.

Базова процентна ставка – це погоджений Сторонами індекс, що використовується у формулі визначення змінюваної процентної ставки та дорівнює розміру індикативної процентної ставки UIRD 6М (Індикативна ставка для гривні, період перегляду якої складає 6 (шість) місяців). Індикативна ставка для гривні  – це “Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб” (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – індикативна ставка в гривні за період – 6 місяців. Ставка розраховується компанією Thomson Reuters за методикою, розробленою спільно з Національним банком України, на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються провідними учасниками українського ринку банківських депозитів фізичних осіб в українській гривні на відповідний строк. Ставка розраховується кожного робочого дня о 15.00 за Київським часом та публікується на офіційній web-сторінці Thomson REUTERS. Національний банк України щоденно розкриває у вільному доступі дані про значення UIRD в мережі Інтернет (на web-сайті http://bank.gov.ua) та будь-яких засобах масової інформації на свій розсуд. Сторони домовилися, що достатнім підтвердженням розміру процентної ставки UIRD, яка застосовується для визначення розміру Базової процентної ставки, буде ставка, що встановилась на кінець дня в день визначення Базової процентної ставки за Договором на підставі даних інформаційних систем Thomson REUTERS та/або Національного банку України. Сторони погодили, що для цілей цього Договору зазначені вище в цьому абзаці Договору web-сайт Національного банку України та web-сторінка Thomson REUTERS є загальнодоступними регулярними джерелами інформації. Сторони погодили, що зазначений в цьому абзаці Договору механізм визначення та встановлення / зміни Базової процентної ставки (індексу) ґрунтується на об’єктивних індикаторах фінансової сфери (повністю прийнятних для кожної Сторони Договору) і дозволяє визначити ринкову вартість кредитних ресурсів.

«М» – маржа Банку, яка дорівнює 2,89% річних.

Комісія за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін до Кредитного Договору складає 6 000 грн без ПДВ.

2. Клопотати перед Приватним акціонерним товариством «Бахмутский Аграрный Союз» (ідентифікаційний код юридичної особи 25099117) внести відповідні зміни, зазначені вище, до договору поруки, укладеного в якості забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за вищевказаним договором про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/66/ЮО от 03.08.2011 р. та договором про відкриття кредитної лінії № 64-Н/11/120/ЮО від 28.10.2011 р.

3. Надати Голові Правління Товариства Мазіну Сергію Євгеновичу повноваження щодо укладання та підписання договорів про внесення змін до договору про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/66/ЮО от 03.08.2011р. та до  всіх договорів застави та іпотеки, що укладені в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» за договором про відкриття кредитної лінії № 35-Н/11/66/ЮО от 03.08.2011р. та договором про відкриття кредитної лінії № 64-Н/11/120/ЮО від 28.10.2011 р. (або, в разі якщо в період дії цього рішення буде призначено особу, яка тимчасово виконує обов’язки Голови Правління – надати повноваження такій особі).

 


Річний звіт за 2012рік ПрАТ Голівський м`ясокомбінат... Назад Інформація про прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат», які від... →