Диалог с потребителем → О колбасе-полезно знать!
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (16.03.2018)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00443364), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «18» квітня 2018р. о 17.00 год. за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, кімн. 1.

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься «18» квітня 2018 року з 1600 до 1700 по зазначеній адресі.

Дата складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства – 06.03.2018 рік.

Загальна кількість простих акцій на 06.03.2018р. становить 339 200 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій на 06.03.2018р. становить 332 687 шт.

 

Порядок денний та проекти рішень:

З першого питання порядку денного:

«Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

Проект рішення:

«Обрати головою зборів Топоркову О.І.

2. Обрати секретарем зборів Остапчук О.Л.

3. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди до Договору № 004-ЕР від 01.04.2017 з ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» щодо виконання функцій лічильної комісії.

4. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

-          Доповідачам з 1 питання – до 5 хвилин;

-          Доповідачам з 2-3 питання – до 10 хвилин;

-          Доповідачам з 4-5 питання – до 10 хвилин;

-          Доповідачам з 6-8 питання – до 10 хвилин;

-          Доповідачам з 9-10 питання – до 10 хвилин;

-          відповіді на питання і пропозиції – до 3 хвилин.

-          Голосування з питань №№ 1-10 проводиться за принципом «1 акція – 1 голос».

-          Голосування з питань №№ 1-10 проводиться з використанням бюлетенів для голосування».

З другого питання порядку денного:

«Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році».

Проект рішення:

«1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році в редакції, запропонованій Правлінням Товариства, та узгодженій Наглядовою Радою Товариства».

З третього питання порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2017 році».

З четвертого питання порядку денного:

«Розгляд звіту і висновку ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

Проект рішення:

«Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

З п’ятого питання порядку денного:

 «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, у тому числі фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік».

Проект рішення:

«Затвердити звіт Правління ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» про результати роботи за 2017 рік і річну фінансову звітність ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2017 рік, у т.ч. баланс ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2017 рік».

З шостого питання порядку денного:

«Розгляд питання про порядок розподілу прибутку та збитків за підсумками роботи за 2017 рік».

Проект рішення:

«Прибутки звітного періоду у сумі 13 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік направити на поповнення обігових коштів підприємства. Нерозподілені збитки на 31.12.2017 у сумі 192 805 тис. грн. - залишити нерозподіленими внаслідок відсутності накопленого резервного капіталу на кінець звітного періоду».

З сьомого питання порядку денного:

 «Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2018 році».

Проект рішення:

«Відрахувань з чистого прибутку ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2018 рік на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2018 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток підприємства».

З восьмого питання порядку денного:

 «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

«Затвердити Звіт незалежного аудитора ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» щодо аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2017 рік, який здійснений ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ».

З дев’ятого питання порядку денного:

«Про приведення Статуту ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства».

Проект рішення:

«З метою приведення у відповідність до чинного законодавства:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити Статут ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції.

3. Доручити керівнику виконавчого органу, підписати Статут ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції.

4. Доручити виконавчому органу або уповноваженій ним відповідним чином особі забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України».

З десятого питання порядку денного:

«Про приведення внутрішніх Положень «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про Правління Товариства» у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

«З метою приведення внутрішніх Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про Правління Товариства» у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. 
          Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»:http://www.kum.com.ua
       Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, кімната: приймальна В.о. Голови Правління Товариства, та за місцезнаходженням депозитарної установи ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» за адресою: 87534, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, б. 11, кімната: кабінет директора, у робочі дні, починаючи з дати надіслання повідомлень про проведення загальних зборів акціонерів Товариства до18.04.2018 року включно в робочий час (час роботи Товариства: з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.; обідня перерва: з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.). У день проведення Загальних зборів Товариства забезпечити можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем проведення Загальних зборів акціонерів з 16 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами при підготовці проведення зборів призначити керівника виконавчого органу (телефони для довідок: (067) 635 77 12; (063) 868 29 44).
       До дати проведення загальних зборів акціонер має право подати до Товариства письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, на яке Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку загальних зборів.

Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, в письмовому вигляді із обов’язковим зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який вносить таку пропозицію, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
        Акціонер має право призначити для участі у загальних зборах свого представника постійно або на певний строк, шляхом надання довіреності в порядку визначеному чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
        Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Наглядова рада ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

 Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2017р.

2016р.

Усього активів

10 306

10 518

Основні засоби

39

74

Запаси

6

6

Сумарна дебіторська заборгованість

9 414

10 537

Грошові кошти та їх еквіваленти

631

3

Нерозподілений прибуток (не покритий збиток)

- 192 805

- 192 818

Власний капітал

- 41 997

- 42 010

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

139 072

139 072

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

52 303

52 528

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

13

- 411

Середньорічна кількість акцій (шт.)

339 100

339 100


Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів... Назад Повідомлення про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, станом на 12.04.2018 року ... →