Диалог с потребителем → О колбасе-полезно знать!
Інформація про прийняті рішення на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,
які відбулися 29.03.2013р.

 

Відповідно до п.п. 9.11.7 Статуту Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат» повідомляємо про прийняті загальними зборами акціонерів рішення згідно Протоколу № 1/2013 від 29.03.2013р.

 

З першого питання порядку денного: Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат»

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Підсумки голосування:

“ЗА” –  224890 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

1. Обрати секретарем зборів Ельвіх Володимира Володимировича;

2. Передати повноваження лічильної комісії зберігачу ПрАТ «Експерт-капітал» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди № 1-004/13 від 20.02.2013 р. до Договору Е-004/10 від 16.06.2010 р.  з ПрАТ «Експерт-капітал» щодо виконання функцій лічильної комісії.

3. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

 

З другого питання порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік і затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  224890 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Прийняти до відома  звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, а рішення за наслідками розгляду звіту Правління ухвалити після затвердження Звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2013 році в редакції, запропонованій Правлінням Товариства, та узгодженій Наглядовою Радою Товариства.

 

З третього питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  224890 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності в 2012 р.

 

З четвертого питання порядку денного: «Звіт і висновок ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії»

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  224890 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

 

Рішення, прийняте загальними зборами:

            Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 

З п’ятого питання порядку денного: «Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2012 рік»

 

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  224890 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Затвердити баланс ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за 2012 рік.

2. Затвердити річний звіт ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за 2012 рік.

3. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р.

 

 

З шостого питання порядку денного: «Про порядок розподілу прибутку  і збитків за 2012 рік»

 

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  224890 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

 

Рішення, прийняте загальними зборами:

Збитки у розмірі 4 750 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, покрити за рахунок резервного капіталу. Решту нерозподіленого збитку у розмірі 6 513 тис. грн. залишити без покриття внаслідок відсутності сформованого резервного капіталу. 

 

З сьомого питання порядку денного: «Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2013 році»

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  224890 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

            Відрахувань з чистого прибутку ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за 2013 р. на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2013 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток підприємства.

 

З восьмого питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради»

 

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  224890 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

Припинити повноваження Спостережної ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» у складі акціонера Акнєвського Юрія Петровича – Голова Спостережної ради, акціонера Колесниченка Олександра Юрійовича – члена Спостережної ради, акціонера Щербакова Ігоря Юрійовича – члена Спостережної ради.   

 

З дев’ятого питання порядку денного: «Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради»

 

Голосували бюлетенем №1, отриманим при реєстрації.

Результат голосування:

за Акнєвського Юрія Петровича  проголосувало 224890 голосів,

за Колесниченка Олександра Юрійовича  проголосувало 224890 голосів,

за Щербакова Ігоря Юрійовича  проголосувало 224890 голосів.

 

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Обрати терміном на 3 (три) роки Наглядову раду ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» у наступному складі:  акціонер Акнєвський Юрій Петрович, акціонер Колесниченко Олександр Юрійович, акціонер Щербаков Ігор Юрійович.

2. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради,  розмір винагороди встановити у кожному контракті.

3. Надати Голові Правління Товариства Мазіну Сергію Євгеновичу повноваження щодо укладання та підписання контрактів з членами наглядової ради товариства.

4. У випадку, якщо наступні чергові загальні збори акціонерів  ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» відбудуться пізніше дати «29» березня 2016 року, - термін дії повноважень Наглядової ради Товариства продовжується до дати проведення таких загальних  зборів акціонерів.

 

 З десятого питання порядку денного: «Обрання членів ревізійної комісії Товариства»

 

Голосували бюлетенем №2, отриманим при реєстрації.

Результат голосування:

за Андрєєву Тетяну Юріївну проголосувало 224890 голосів,

за Курбатову Тамару Михайлівну проголосувало 224890 голосів,

за Фісенко Антоніну Володимирівну проголосувало 224890 голосів.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Обрати терміном на 5 (п’ять) років ревізійну комісію ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» у наступному складі:  Андрєєва Тетяна Юріївна, Курбатова Тамара Михайлівна,  Фісенко Антоніна Володимирівна.

2. У випадку, якщо наступні чергові загальні збори акціонерів  ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» відбудуться пізніше дати «29» березня 2018 року, - термін дії повноважень Ревізійної комісії Товариства продовжується до  дати проведення таких загальних  зборів акціонерів.

 

З одинадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

 

Голосували бюлетенем № 3, отриманим при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  224890 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» на 38 048 000,00 грн.   (тридцять вісім мільйонів сорок вісім тисяч гривень) за рахунок додаткових внесків акціонерів  шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості з метою додаткового розвитку виробництва при збільшенні обсягів продажу готової продукції та поповнення обігових коштів.

 

З дванадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат»».

 

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  224890 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» номінальної вартості 410.00 за рахунок додаткових грошових внесків  акціонерів за ринковою вартістю 410.00 грн. Затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» окремим додатком до Протоколу цих Загальних зборів акціонерів.

В голосуванні про прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат»  приймають участь 3 (три) акціонери та їх уповноважені представники, які володіють у сукупності 224890 (двісті двадцять чотири тисячі вісімсот дев’яносто)  штук простих іменних акцій, що становить  91,2703 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

За прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат»  проголосували акціонери, які володіють  224890 голосів, що становить 91,2703 % від загальної кількості голосуючих акцій відповідно до статуту та 100 %  від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

 

З тринадцятого  питання порядку денного: «Затвердження  переліку  інвесторів,  серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення».

 

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  224890 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;


ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента... Назад Річний звіт за 2012рік ПрАТ Голівський м`ясокомбінат... →