Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів  (Підпис)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00443364), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «17» квітня 2019 р. о 17.00 год. за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, кімн. 1.

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься «17» квітня 2019року з 16 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. по зазначеній адресі.

Дата складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства – 06.03.2019 рік.

Загальна кількість простих акцій на 06.03.2019 р. становить 339 200 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій на 06.03.2019 р. становить 332 689 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 11.04.2019 року.

 

Перелік  питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

Перше питання порядку денного:

«Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

Проект рішення:

«1.Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Топоркову О.І.

2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Остапчук О.Л.

3. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди до Договору № 004-ЕР від 01.04.2017 з ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» щодо виконання функцій лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

-  Доповідачам з питання № 1 – до 5 хвилин;

-  Доповідачам з питань № 2-8 – до 10 хвилин;

-  Голосування з питань № 1-8 - проводиться за принципом одна голосуюча акція надає акціонеру один голос;

-  Голосування з питань № 1-8 проводиться з використанням бюлетенів для голосування».

Друге питання порядку денного:

«Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2019 році».

Проект рішення:

«1.Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2019 році в редакції, запропонованій Правлінням Товариства, та узгодженій Наглядовою Радою Товариства».

Третє питання порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки діяльності у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2018 році».

Четверте питання порядку денного:

«Розгляд звіту і висновку ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії».

Проект рішення:

«Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік».

П’яте питання порядку денного:

 «Розгляд висновків незалежного аудитора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

«Затвердити Звіт незалежного аудитора ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» щодо аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2018 року, який здійснений ТОВ «ДЖИ.ПІ.ЕЙ.УКРАЇНА».

Шосте питання порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі фінансової звітності та балансу Товариства за 2018 рік».

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» про результати роботи за 2018 рік та річну фінансову звітність ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2018 рік, у тому числі баланс ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2018 рік».
           
           Сьоме питання порядку денного
:

«Про порядок розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи за 2018 рік».

Проект рішення:

«Збитки звітного періоду у сумі 476 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, та накопичені збитки товариства, до яких увійшли збитки звітного періоду, а саме нерозподілені збитки станом на 31.12.2018 у сумі  193 281 тис. грн. - залишити нерозподіленими внаслідок відсутності накопленого резервного капіталу на кінець звітного періоду».

Восьме питання порядку денного:

«Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2019 році».

Проект рішення:

«Відрахування з чистого прибутку «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2019 р. на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2019 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток Товариства».

 

Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного(матеріалами при підготовці проведення зборів) за місцезнаходженням Товариства за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, кімната: приймальна в.о. Голови Правління Товариства, та за місцезнаходженням депозитарної установи ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» за адресою: 87534, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, б. 11, кімната: кабінет директора, у робочі дні, починаючи з дати надіслання повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства до 17.04.2019 р. включно, в робочий час Товариства: з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.; обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. У день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечується можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (матеріалами при підготовці проведення зборів), за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства з 16 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (матеріалами при підготовці проведення зборів) призначено  в.о. Голови Правління Шкарупу Д.М. (телефони для довідок: (067) 635 77 12; (063) 868 29 44).

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»: http://www.kum.com.ua

До дати проведення загальних зборів акціонер має право подати до Товариства письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, на яке Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку загальних зборів.

Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, в письмовому вигляді із обов’язковим зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який вносить таку пропозицію, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Акціонер має право призначити для участі у загальних зборах свого представника постійно або на певний строк, шляхом надання довіреності в порядку визначеному чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Наглядова рада ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2018р.

2017р.

Усього активів

9 427

10 306

Основні засоби

4

39

Запаси

6

6

Сумарна дебіторська заборгованість

9 198

9 414

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

631

Нерозподілений прибуток (не покритий збиток)

- 193 281

- 192 805

Власний капітал

- 42 473

- 41 997

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

139 072

139 072

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

51 900

52 303

Чистий фінансовий результат:

прибуток

збиток

 

-

- 476

 

13

-

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Чистий прибуток (збиток/ на одну акцію

-

-

 

 

 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (11.05.2017)... Назад Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (16.03.2018)... →