Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Горлівський м’ясокомбінат» (код 00443364), місцезнаходження: 84630, Донецька область, м. Горлівка, вул. Хлібозаводська, 1, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться “07” квітня 2011 р. об 11.00 год. за адресою: 84630, Донецька область, м. Горлівка, вул. Хлібозаводська, 1, офіс №1. 
Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься “07” квітня 2011 року з 930 до 1045 по зазначеній адресі.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04.04.2011 р.
 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів                  ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».
 
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік і затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2010 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновок ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2010 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку і збитків за 2010 рік.
7. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2011 році. 
8. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
 
Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства в офісі №2 у робочі дні,  починаючи з  07.03.2011 р. по 07.04.2011 р. в робочий час з 09-00 год. по 17-00год.  Відповідальна особа Димитрова Л.Г.  
Телефон для довідок: (0624) 57-46-08.  
            Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Наглядова рада
ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат»
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» (тис. грн.)
 
Найменування показника
Період
2010
2009
Усього активів
158642
159687
Основні засоби
97094
91572
Довгострокові фінансові інвестиції
115
115
Запаси
31462
26611
Сумарна дебіторська заборгованість
24556
27309
Грошові кошти та їх еквіваленти
798
1433
Нерозподілений прибуток
8000
10221
Власний капітал
87029
86645
 
Статутний капітал
71012
71012
Довгострокові зобов’язання
30010
 
Поточні зобов’язання
32294
61949
Чистий прибуток (збиток)
9381
-1752
Середньорічна кількість акцій (шт.)
173200
173200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Числельність працівників на кінець періоду (осіб)
1045
1078
 
 
 


Информация о принятых решениях на ежегодном общем собрании акционеров, состоявшемся 21 апреля 2010 г. ... Назад Інформація про прийняті рішення на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат», які відбулися 31.07.2... →