Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про виникнення особливої інформації (11.05.2017)

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконуючий обов’язки Голови Правлiння

 

 

 

Шкарупа Дмитро Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

03.05.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84573, Донецька область, Бахмутський район, селище Новолуганське , квартал Молодiжний, будинок 13

4. Код за ЄДРПОУ

00443364

5. Міжміський код та телефон, факс

+38 (063) 868 29 44 +38 (067) 635 77 12

6. Електронна поштова адреса

peo-gmk@yandex.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.05.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

"Вiдомостi НКЦПФР" №86

11.05.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.kum.com.ua

в мережі Інтернет

11.05.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

03.05.2017

0

10518

0

Зміст інформації:

03 травня 2017 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» прийняли рiшення про надання згоди на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих рiчних Загальних зборiв акцiонерiв будь-якого правочину, щодо якого є заiнтересованiсть членiв Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акцiонерiв Товариства, а також iнших посадових осiб Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину Товариство не визначилось. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 10518 тис. грн.. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): Товариство не визначилось. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 339 200. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 317 633. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 317 633. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 . Рiшення прийнято одноголосно.

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (11.05.2017)... Назад Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів... →