Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про виникнення особливої інформації (11.05.2017)

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконуючий обов’язки Голови Правлiння

 

 

 

Шкарупа Дмитро Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

03.05.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84573, Донецька область, Бахмутський район, селище Новолуганське , квартал Молодiжний, будинок 13

4. Код за ЄДРПОУ

00443364

5. Міжміський код та телефон, факс

+38 (063) 868 29 44 +38 (067) 635 77 12

6. Електронна поштова адреса

peo-gmk@yandex.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.05.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

"Вiдомостi НКЦПФР" №86

11.05.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.kum.com.ua

в мережі Інтернет

11.05.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

03.05.2017

500

10518

4.75

Зміст інформації:

03 травня 2017 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» прийняли рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв у тому числi, але не виключно правочинiв, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, укладених Товариством, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, поставки, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн граничною сукупною вартiстю 500 000 грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 10518 тис. грн.. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 4,75%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 339 200. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 317 633. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 317 633. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 . Рiшення прийнято одноголосно.

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (11.05.2017)... Назад Повідомлення про виникнення особливої інформації (11.05.2017)... →