Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про виникнення особливої інформації (11.05.2017)

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконуючий обов’язки Голови Правлiння

 

 

 

Шкарупа Дмитро Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

03.05.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84573, Донецька область, Бахмутський район, селище Новолуганське , квартал Молодiжний, будинок 13

4. Код за ЄДРПОУ

00443364

5. Міжміський код та телефон, факс

+38 (063) 868 29 44 +38 (067) 635 77 12

6. Електронна поштова адреса

peo-gmk@yandex.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.05.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

"Вiдомостi НКЦПФР"  №86

11.05.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.kum.com.ua

в мережі Інтернет

11.05.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітентаДата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.05.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Акнєвський Юрiй Петрович

ВВ 773536
23.04.1999 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

0.0015

Зміст інформації:

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат" протокол №1/2017 вiд 03 травня 2017 року було припиненно повноваження Голови Наглядової ради Акнєвського Юрiя Петровича (IПН 2334510552) представника акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 25099117). Голова Наглядової ради Акнєвський Юрiй Петрович (паспорт ВВ 773536 виданий 23.04.199 р. Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi) часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,0015% або 5 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 410,00 грн. кожна, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акнєвський Юрiй Петрович виконував обов`зки Голови Наглядової ради за згодою сторiн з 11.08.2016 р. згiдно рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" , протокол засiдання №1/2016 вiд 10.08.2016 р..

03.05.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Колесниченко Олександр Юрiйович

ВВ 899076
27.07.1999 Микитiвським РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi

0.000294

Зміст інформації:

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат" протокол №1/2017 вiд 03 травня 2017 року було припиненно повноваження Члена Наглядової ради Колесниченко Олександра Юрiйовича (IПН 2697011631), представника акцiонера – ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIАНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 30492941). Член Наглядової ради Колесниченко Олександр Юрiйович (паспорт ВВ 899076 виданий 27.07.1999 Микитiвським РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi) часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0.000294% або 1 проста iменна акцiя номiнальною вартiстю 410,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Колесниченко Олександр Юрiйович виконував обов`зки Члена Наглядової ради за згодою сторiн з 11.08.2016 р. згiдно рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" , протокол засiдання №1/2016 вiд 10.08.2016 р..

03.05.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Акнєвська Тетяна Миколаївна

ВК 481913
29.03.2008 Артемiвським РВ ГУ МВС України в Донецькiй областi

0.012382

Зміст інформації:

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат" протокол №1/2017 вiд 03 травня 2017 року було припиненно повноваження Члена Наглядової ради Акнєвської Тетяни Миколаївни (IПН 2326620323), представника акцiонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВОСТОКАГРО» (код ЄДРПОУ 30569364). Член Наглядової ради Акнєвська Тетяна Миколаївна (паспорт серiя ВК 481913 видан Артемiвським РВ ГУ МВС України в Донецькiй областi , дата видачi 29.03.2008 р.) часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0.012382% або 42 акцiї, номiнальною вартiстю 410 грн. кожна, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акнєвська Тетяна Миколаївна виконувала обов`зки Члена Наглядової ради за згодою сторiн з 11.08.2016 р. згiдно рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" , протокол засiдання №1/2016 вiд 10.08.2016 р..

03.05.2017

обрано

Голова Наглядової Ради

Акнєвський Юрiй Петрович

ВВ 773536
23.04.1999 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

0.0015

Зміст інформації:

Виконуючий обов’язки Голови Наглядової Ради ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат" обрано згiдно протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв №1/2017 вiд 03 травня 2017 року Акнєвського Юрiя Петровича (IПН 2334510552), представник акцiонера - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 25099117), приступити до виконнання обов`язкiв як Голови Наглядової Ради з 03 травня 2017 року на невизначений термiн. Голова Наглядової Ради Акнєвський Юрiй Петрович паспортнi дани: серiя ВВ 773536 23.04.1999 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 23.04.1999р.. Акнєвський Юрiй Петрович акцiями у статутному капiталi емiтента володiє у розмiр 0,0015% % або 5 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 410 грн. кожна. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займав посади: Генеральний директор ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», Генеральний директор ТОВ «Корпорацiя» Бахмутська Спiлка».

03.05.2017

обрано

Член Наглядової Ради

Топоркова Олена Iванiвна

ВА 417205
16.05.1996 Жовтневим РВ Марiупольського УМВС України в Донецькiй областi

0

Зміст інформації:

Виконуюча обов’язки Члена Наглядової Ради ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат" обрано згiдно протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв №1/2017 вiд 03 травня 2017 року Топоркову Олену Iванiвну (IПН 2365211705), представник акцiонера - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДIАНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 30492941), приступити до виконнання обов`язкiв як Члена Наглядової Ради з 03 травня 2017 року на невизначений термiн. Член Наглядової Ради Топоркова Олена Iванiвна паспортнi дани: серiя ВА №417205 виданий Жовтневим РВ Марiупольського УМВС України в Донецькiй областi вiд 16.05.1996 р.. Топоркова Олена Iванiвна акцiями у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займала посади: фiнансовий директор у ПРАТ "ДIАНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", Голова Правлiння у ПРАТ "ДIАНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА".

03.05.2017

обрано

Член Наглядової Ради

Акнєвська Тетяна Миколаївна

ВК 481913
29.03.2008 Артемiвським РВ ГУ МВС України в Донецькiй областi

0.012382

Зміст інформації:

Виконуюча обов’язки Члена Наглядової Ради ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат" обрано згiдно протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв №1/2017 вiд 03 травня 2017 року Акнєвську Тетяну Миколаївну (IПН 2326620323), представник акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВОСТОКАГРО» (код ЄДРПОУ 30569364), приступити до виконнання обов`язкiв як Члена Наглядової Ради з 03 травня 2017 року на невизначений термiн. Член Наглядової Ради Акнєвська Тетяна Миколаївна паспортнi дани: серiя ВК 481913 видан Артемiвським РВ ГУ МВС України в Донецькiй областi , дата видачi 29.03.2008 р.. Акнєвська Тетяна Миколаївна акцiями у статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,012382% ,42 акцiї, номiнальною вартiстю 410 грн. кожна. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займала посади: Виконавчий директор ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ».

03.05.2017

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Андрєєва Тетяна Юрiївна

ВС 377880
12.09.2000 Микитiвським РВ Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй областi

0.0004

Зміст інформації:

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат" протокол №1/2017 вiд 03 травня 2017 року було припиненно повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Андрєєвої Тетяни Юрiївни. Голова Ревiзiйної комiсiї Андрєєва Тетяна Юрiївна (паспорт ВС 377880 виданий 12.09.2000р. Микитiвським РВ Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй областii) часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0.0004% або 1 проста iменна акцiя номiнальною вартiстю 410,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Андрєєва Тетяна Юрiївна виконувала обов`зки Голови Ревiзiйної комiсiї за згодою сторiн з 29.03.2013 р. згiдно рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" , протокол засiдання №1/2013 вiд 29.03.2013 р..

03.05.2017

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Фiсенко Антонiна Володимирiвна

ВЕ 374016
30.11.2001 Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

0.0004

Зміст інформації:

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат" протокол №1/2017 вiд 03 травня 2017 року було припиненно повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Фiсенко Антонiни Володимирiвни. Член Ревiзiйної комiсiї Фiсенко Антонiна Володимирiвна (паспорт ВЕ 374016 виданий 30.11.2001р. Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi) часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0.0004% або 1 проста iменна акцiя номiнальною вартiстю 410,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiсенко Антонiна Володимирiвна виконувала обов`зки Члена Ревiзiйної комiсiї за згодою сторiн з 29.03.2013 р. згiдно рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" , протокол засiдання №1/2013 вiд 29.03.2013 р..

03.05.2017

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Курбатова Тамара Михайлiвна

ВА 744390
15.05.1997 Артемiвським РВ УМВСУкраїни в Донецькiй областi

0.0004

Зміст інформації:

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат" протокол №1/2017 вiд 03 травня 2017 року було припиненно повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Курбатової Тамари Михайлiвни. Член Ревiзiйної комiсiї Курбатова Тамара Михайлiвна (паспорт ВА 744390 15.05.1997 Артемiвським РВ УМВСУкраїни в Донецькiй областii) часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0.0004% або 1 проста iменна акцiя номiнальною вартiстю 410,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Курбатова Тамара Михайлiвна виконувала обов`зки Члена Ревiзiйної комiсiї за згодою сторiн з 29.03.2013 р. згiдно рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" , протокол засiдання №1/2013 вiд 29.03.2013 р..

03.05.2017

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Андрєєва Тетяна Юрiївна

ВС 377880
12.09.2000 Микитiвським РВ Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй областi

0.0004

Зміст інформації:

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат" протокол №1/2017 вiд 03 травня 2017 року було обрано Голову Ревiзiйної комiсiї Андрєєву Тетяну Юрiївну (IПН 2336405549), приступити до виконнання обов`язкiв як Голови Ревiзiйної комiсiї з 03 травня 2017 року на п’ять рокiв. Голова Ревiзiйної комiсiї Андрєєва Тетяна Юрiївна (паспорт ВС 377880 виданий 12.09.2000р. Микитiвським РВ Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй областii) часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0.0004% або 1 проста iменна акцiя номiнальною вартiстю 410,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Андрєєва Тетяна Юрiївна протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займала посади: головний бухгалтер ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ».

03.05.2017

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Курбатова Тамара Михайлiвна

ВА 744390
15.05.1997 Артемiвським РВ УМВСУкраїни в Донецькiй областi

0.0004

Річний звіт за 2016 рік ПрАТ Голівський м`ясокомбінат.... Назад Повідомлення про виникнення особливої інформації (11.05.2017)... →