Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код 00443364), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «03» травня 2017р. о 14.00 год. за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, кімн. 1. 

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься  «03» травня 2017року  з  1230 до 1345 по зазначеній адресі.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25.04.2017р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

                1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

                2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.

                3. Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

                4. Розгляд звіту і висновку ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

                5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, у тому числі фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік.

                6. Про порядок розподілу прибутку та збитків за підсумками роботи за 2016 рік.

                7. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2017 році.

                8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

16. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю.

 

Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, кімната: приймальна В.о. Голови Правління Товариства, та за місцезнаходженням депозитарної установи ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» за адресою: 87534, Донецька область, м. Маріуполь,                          вул. Кронштадтська, б. 11, кімната: кабінет директора, у робочі дні, починаючи з 03.04.2017р. по 03.05.2017р. включно в робочий час (час роботи Товариства: з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.; обідня перерва: з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.). У день проведення Загальних зборів Товариства забезпечити можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем проведення Загальних зборів акціонерів з 12 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами при підготовці проведення зборів призначити керівника виконавчого органу (телефони для довідок: (067) 635 77 12; (063) 868 29 44).

 

Адреса власного веб-сайту: http://www.kum.com.ua

 

Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Наглядова рада ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2016р.

2015р.

Усього активів

10 518

12 290

Основні засоби

74

1 524

Довгострокові фінансові інвестиції

115

115

Запаси

6

-

Сумарна дебіторська заборгованість

10 537

10 706

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

461

Нерозподілений прибуток

-192 818

- 191 426

Власний капітал

42 010

40 618

Статутний капітал

139 072

139 072

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

52 528

52 908

Чистий прибуток (збиток)

- 411

- 6 253

Середньорічна кількість акцій (шт.)

339 100

339 100

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (26.09.2016)... Назад Річний звіт за 2016 рік ПрАТ Голівський м`ясокомбінат.... →