Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про виникнення особливої інформації (26.09.2016)

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ

00443364

3. Місцезнаходження

84573, Донецька область, Бахмутський район, селище Новолуганське , квартал Молодiжний, будинок 13

4. Міжміський код, телефон та факс

+38 (063) 868 29 4 +38 (063) 868 29 44

5. Електронна поштова адреса

peo-gmk@yandex.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.kum.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Рiшенням Протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" вiд 06.08.2015 р. було припиненно повноваження Члена Правлiння Дуброва Лiана Михайлiвна. Виконуюча обов’язки як Член Правлiння Дуброва Лiана Михайлiвна, паспортнi данi: серiя ВК № 247272 , виданий Центрально-Мiським РВ Горлiвського ГУ УМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 02.02.2006 р., не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дуброва Лiана Михайлiвна виконувала обов`зки Члена Правлiння за згодою сторiн Ппротокол Наглядової Ради ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат" вiд 20.01.2015 р.. Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи повноваження якої припинено.

Рiшенням Протоколу засiдання Наглядової ради ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" вiд 06.08.2015 р. було припиненно повноваження Члена Правлiння Ельвiх Володимир Володимирович. Виконуючий обов’язки як Член Правлiння Ельвiх Володимир Володимировича, паспортнi данi: серiя ВК № 607366 , виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ ГУМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 19.05.2009 р., не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ельвiх Володимир Володимирович виконував обов`зки Члена Правлiння за згодою сторiн Ппротокол Наглядової Ради ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат" вiд 20.01.2015 р.. Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи повноваження якої припинено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Шкарупа Дмитро Миколайович

Виконуючий обов’язки Голови Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

06.08.2015

(дата)

 Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів... Назад Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів... →