Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ"
2. Код за ЄДРПОУ 00443364
3. Місцезнаходження 84573, Донецька область Артемiвський район селище Новолуганське, квартал Молодiжний, будинок 13
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (063) 868 29 44 +38 (067) 635 77
5. Електронна поштова адреса peo-gmk@yandex.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.kum.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат"(протокол №1/2016 вiд 10 серпня 2016 року) було припиненно повноваження Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» в особi Генерального директора Акнєвського Юрiя Петровича(паспорт ВВ 773536 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi. Акнєвський Юрiй Петрович часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,0015% або 5 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 410,00 грн. кожна) . Виконуючий обов’язки Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» , код за ЄДРПОУ 25099117, володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 67.25412735849% або 228126 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 410 грн. кожна, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» виконував обов`зки Голови Наглядової ради за згодою сторiн з 20.08.2015 р. згiдно рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" , протокол засiдання №1/2015 вiд 20.08.2015 р..
Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат"(протокол №1/2016 вiд 10 серпня 2016 року) було припиненно повноваження Члена Наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Дiанiвська птахофабрика" в особi представника Топоркова Олена Iванiвна (1964 р. народження, паспортнi данi: ВА 417205 16.05.1996 Жовтневим РВ Марiупольського УМВС України в Донецькiй областi, часткою в статутному капiталii емiтента не володiє) . Виконуючий обов’язки Члена Наглядової радиПриватне акцiонерне товариство "Дiанiвська птахофабрика", код за ЄДРПОУ 30492941, володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi12.94074292453 % або 43895 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 410 грн. кожна, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Приватне акцiонерне товариство "Дiанiвська птахофабрика" виконував обов`зки Члена Наглядової ради за згодою сторiн з 20.08.2015 р. згiдно рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" , протокол засiдання №1/2015 вiд 20.08.2015 р..
Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат"(протокол №1/2016 вiд 10 серпня 2016 року) було припиненно повноваження Члена Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВОСТОКАГРО" в особi представника Акневської Тетяни Миколаївни (представник за довiренiстю, 1963 року народження, ВК 481913 вiд 29.03.2008 Артемiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi, часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,0124% або 42 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 410,00 грн. кожна) . Виконуючий обов’язки Члена Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВОСТОКАГРО", код за ЄДРПОУ30569364, володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.05955188679 % або 202 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 410 грн. кожна, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВОСТОКАГРО" виконував обов`зки Члена Наглядової ради за згодою сторiн з 20.08.2015 р. згiдно рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" , протокол засiдання №1/2015 вiд 20.08.2015 р..
Виконуючий обов’язки Голови Наглядової РадиПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат" обрано згiдно протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв №1/2016 вiд 10 серпня 2016 року Акнєвського Юрiя Петровича, приступити до виконнання обов`язкiв як Голови Наглядової Ради з 11 серпня 2016 року на невизначений термiн. Голова Наглядової Ради Акнєвський Юрiй Петрович паспортнi дани: серiя ВВ 773536 23.04.1999 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 23.04.1999р.. Акнєвський Юрiй Петрович акцiями у статутному капiталi емiтента володiє у розмiр0,0015% % або 5 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 410 грн. кожна. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займав посади: Генеральний директор ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», Генеральний директор ТОВ «Корпорацiя» Бахмутська Спiлка».
Виконуючий обов’язки Члена Наглядової Ради ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" обрано згiдно протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв №1/2016 вiд 10 серпня 2016 року Колесниченко Олександра Юрiйовича, приступити до виконнання обов`язкiв як Члена Наглядової Ради з 11 серпня 2016 року на невизначений термiн. Член Наглядової Ради Колесниченко Олександр Юрiйович паспортнi дани: серiя ВВ 899076 27.07.1999 Микитiвським РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi, дата видачi 27.07.1999р. .Колесниченко Олександр Юрiйович акцiями у статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,000294% або 1 проста iменна акцiя номiнальною вартiстю 410 грн. кожна. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займав посади: Директор з корпоративних прав та правових питань ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ .
Виконуюча обов’язки Члена Наглядової Ради ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" обрано згiдно протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв №1/2016 вiд 10 серпня 2016 року Акнєвську Тетяну Миколаївну , приступити до виконнання обов`язкiв як Члена Наглядової Ради з 11 серпня 2016 року на невизначений термiн. Член Наглядової Ради Акнєвська Тетяна Миколаївна паспортнi дани: серiя ВК 481913 видан Артемiвським РВ ГУ МВС України в Донецькiй областi , дата видачi 29.03.2008 р.. Акнєвська Тетяна Миколаївна акцiями у статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,012382% ,42 акцiї, номiнальною вартiстю 410 грн. кожна. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займала посади: Виконавчий директор ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Шкарупа Дмитро Миколайович
Виконуючий обов’язки Голови Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   10.08.2016
(дата)


Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів... Назад Повідомлення про виникнення особливої інформації (26.09.2016)... →