Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код 00443364), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «10» серпня 2016р. о 14.00 год. за адресою: 03040,  м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 70,  кімн. 401. 

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься  «10» серпня 2016 року  з  1230 до 1345 по зазначеній адресі.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04.08.2016р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

                1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

Проект рішення:

1. Обрати головою зборів Колесниченко О.Ю.

2. Обрати секретарем зборів Варваніну Д.І.

3. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди до Договору № 004-ЕР від 01.04.2016р. з ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» щодо виконання функцій лічильної комісії.

4. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

-          Доповідачам з 1 питання – до 5 хвилин;

-          Доповідачам з 2-3 питання – до 10 хвилин;

-          Доповідачам з 4-5 питання – до 10 хвилин;

-          Доповідачам з 6-8 питання – до 10 хвилин;

-          Доповідачам з 9 питання – до 10 хвилин;

-          Доповідачам з 10-12 питання – до 10 хвилин;

-          відповіді на питання і пропозиції – до 3 хвилин.

-          Голосування з питань №№ 1-8, 10-12 проводиться за принципом «1 акція – 1 голос», з питання № 9 – кумулятивне голосування;

-          Голосування з питань №№ 1-12 проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

                2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік і затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік прийняті до відома.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році в редакції, запропонованій Правлінням Товариства, та узгодженій Наглядовою Радою Товариства.

                3. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2015 році.

                4. Звіт і висновок ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

                5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» про результати роботи за 2015 рік і річну фінансову звітність ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2015 рік, у т.ч. баланс ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2015 рік.

                6. Про порядок розподілу прибутку і збитків за 2015 рік.

Проект рішення:

Збитки звітного періоду у сумі 6 253 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, та накопичені збитки товариства, до яких увійшли збитки звітного періоду, а саме нерозподілені збитки станом на 31.12.2015р. у сумі  191 426 тис. грн. - залишити нерозподіленими внаслідок відсутності накопленого резервного капіталу на кінець звітного періоду.

                7.  Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2016 році.

Проект рішення:

Відрахувань з чистого прибутку ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2015 рік на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2015 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток підприємства.

                8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі:

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 25099117);

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 30492941);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКАГРО» (код ЄДРПОУ 30569364).

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.   

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити керівника виконавчого органу на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

11. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити Статут ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції.

3. Доручити керівнику виконавчого органу підписати Статут ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції.

4. Доручити виконавчому органу або уповноваженій ним відповідним чином особі забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України.

12. Затвердження змін до внутрішнього положення Товариства «Про загальні збори акціонерів».

Проект рішення:

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства, затвердити зміни до внутрішнього положення Товариства «Про загальні збори акіонерів» шляхом викладення його в новій редакції.

13. Затвердження змін до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду».

Проект рішення:

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства, затвердити зміни до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, приймальна В.о. Голови Правління Товариства, та за місцезнаходженням депозитарної установи ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» за адресою: 87534, Донецька область, м. Маріуполь,                           вул. Кронштадтська, б. 11, кабінет директора, у робочі дні, починаючи з 10.07.2016р. по 10.08.2016р. з 09-00 год по 11-00 год . Відповідальні особи:  Шкарупа Д.М. (телефони для довідок: (067) 635 77 12; (063) 868 29 44).  

 

Адреса власного веб-сайту: kum.com.ua

 

Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Наглядова рада ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2015р.

2014р.

Усього активів

12 290

165 243

Основні засоби

1 524

131 222

Довгострокові фінансові інвестиції

115

115

Запаси

-

15 008

Сумарна дебіторська заборгованість

10 085

15 055

Грошові кошти та їх еквіваленти

461

3 432

Нерозподілений прибуток

- 191 246

- 55 659

Власний капітал

40 618

95 149

Статутний капітал

139 072

139 072

Довгострокові зобов’язання

-

29 000

Поточні зобов’язання

52 908

41 094

Чистий прибуток (збиток)

- 6 253

- 36 350

Середньорічна кількість акцій (шт.)

339 100

339 100

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

719

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента... Назад Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів... →