Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, селище Новолуганське , квартал Молодiжний, будинок 13
4. Код за ЄДРПОУ: 00443364
5. Міжміський код та телефон, факс: +38 (063) 868 29 44 +38 (063) 868 29 44
6. Електронна поштова адреса: peo-gmk@yandex.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2016 р.
2. Повідомлення опубліковано у "Бюлетень. Цінні папери України" №78 28.04.2016 р.
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kum.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2016

III. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 06.08.2015 р.
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) звільнено
Посада Виконуюча обов’язки Головного бухгалтера
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дуброва Лiана Михайлiвна Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВК 247272 02.02.2006 Центрально-Мiським РВ Горлiвського ГУ УМВС України в Донецькiй областi
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0

Зміст інформації: Рiшенням Правлiння ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" згiдно наказу по пiдприємству № 127- ОК вiд 06.08.2015р. було припиненно повноваження виконуюча обов’язки Головного бухгалтера Дуброва Лiана Михайлiвна, було задоволено заяву про звiльнення з посади за власним бажанням (п. 1 ст. 36 КЗпП України). Виконуюча обов’язки Головного бухгалтера Дуброва Лiана Михайлiвна, паспортнi данi: серiя ВК № 247272 , виданий Центрально-Мiським РВ Горлiвського ГУ УМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 02.02.2006 р., не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дуброва Лiана Михайлiвна виконувала обов`зки Головного бухгалтера за згодою сторiн з 29.12.2014 р., наказ №590-ОК вiд 29.12.2014 р. Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи повноваження якої припинено.


Річний звіт за 2015 рік ПрАТ Голівський м`ясокомбінат... Назад Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента... →