Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 84573, Донецька область, Бахмутський район, селище Новолуганське , квартал Молодiжний, будинок 13
4. Код за ЄДРПОУ: 00443364
5. Міжміський код та телефон, факс +38 (063) 868 29 44 +38 (063) 868 29 44
6. Електронна поштова адреса peo-gmk@yandex.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 26.04.2016 р.
2. Повідомлення опубліковано у "Бюлетень. Цінні папери України" №78 - 28.04.2016 р.
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kum.com.ua в мережі Інтернет - 26.04.2016 р.

III. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" (протокол Наглядової ради ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" вiд 29 травня 2015 року) та наказом по пiдприємству № 92- ОК вiд 29.05.2015р. було припиненно повноваження виконуюча обов’язки Голови Правлiння Акнєвської Тетяни Миколаївни , було задоволено заяву про звiльнення з посади за власним бажанням (п. 1 ст. 36 КЗпП України). Виконуюча обов’язки Голови Правлiння Акневська Тетяна Миколаївна, паспортнi данi: серiя ВК № 481913, виданий Артемiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 29.03.2008 р., володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,0124% або 42 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 410,00 грн. кожна, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акневська Тетяна Миколаївна виконувала обов`зки Голови Правлiння за згодою сторiн з 29.12.2014 р. згiдно рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат", протокол засiдання №5 вiд 29.12.2014 р..

Виконуючим обов’язки Голови Правлiння ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" обрано згiдно протоколу Наглядової ради Шкарупу Дмитра Миколайовича вiд 29 травня 2015 року та наказом по пiдприємству № 93- ОК вiд 29.05.2015р. приступити до виконнання обов`язкiв як в.о. Голови Правлiння з 30 травня 2015 року на невизначений термiн. Виконуючий обов’язки Голови Правлiння Шкарупа Дмитро Миколайович паспортнi дани: серiя ВА №064183 виданий Артемiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi вiд 19.07.1995р.. Шкарупа Д.М. акцiями в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займав посади: ПрАТ "Горлiвський м’ясокомбiнат", посада - головний економiст.


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента... Назад Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів... →