Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

                                                            I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00443364

3. Місцезнаходження:  84630, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Хлiбозаводська, 1

4. Міжміський код, телефон та факс:  +38 (0624) 57-46-00 +38 (0624) 57-46-00

5. Електронна поштова адреса:  just2@kum.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації                                                                                                                          http://www.kum.com.ua

7. Вид особливої інформації:  Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" вiд 20.08.2015 р.: за заявою посадової особи припинено повноваження голови Наглядової ради ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" Акнєвського Юрiя Петровича, паспортнi данi: серiя ВВ № 773536 , виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл., дата видачi 23.04.1999 р.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, розмiр пакета акцiй, яким вiн володiє - 2050 грн.; особа перебувала на посадi з 16.03.2009 р.

Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" вiд 20.08.2015 р.: за заявою посадової особи припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" Колесниченка Олександра Юрiйовича, паспортнi данi: серiя ВВ № 899076 , виданий Микитiвським МВ УМВС України у Донецькiй обл., дата видачi 27.07.1999 р.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, розмiр пакета акцiй, яким вiн володiє - 410 грн.; особа перебувала на посадi з 01.01.2007 р.

Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" вiд 20.08.2015 р.: за заявою посадової особи припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" Щербакова Iгояр Юрiйовича, паспортнi данi: Серiя ВЕ № 841977 , виданий Артемiвським МВ УМВС України у Донецькiй обл., дата видачi 04.06.2002 р.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, розмiр пакета акцiй, яким вiн володiє - 410 грн.; особа перебувала на посадi з 01.01.2007 р.

Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" вiд 20.08.2015 р.: рішенням загальних зюлоів акціонерів обрано члена Наглядової ради ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" акцiонера юридичну особу ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», код ЄДРПОУ 25099117. Паспортнi данi, вiдомостi про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, відомості про iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв, - не розкриваються, оскiльки посадова особа є юридичною особою. Розмiр пакета акцiй, яким володiє посадова особа - 112147710 грн.; строк, на який призначено (обрано) особу - не обмежений, окрiм вимоги ч.2 ст.32 Закону України "Про акцiонернi товариства".

Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" вiд 20.08.2015 р.: рiшенням загальних зборiв акцiонерiв обрано члена Наглядової ради ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" акцiонера юридичну особу ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДIАНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА», код ЄДРПОУ 30492941. Паспортнi данi, вiдомостi про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, відомості про iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв, - не розкриваються, оскiльки посадова особа є юридичною особою. Розмiр пакета акцiй, яким володiє посадова особа - 17996950 грн.; строк, на який призначено (обрано) особу - не обмежений, окрiм вимоги ч.2 ст.32 Закону України "Про акцiонернi товариства".

Рiшення про змiни у складi посадових осiб прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" вiд 20.08.2015 р.: рiшенням загальних зборiв акцiонерiв обрано члена Наглядової ради ПрАТ "ГОРЛIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" акцiонера юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВОСТОКАГРО» (код за ЄДРПОУ 30569364). Паспортнi данi, вiдомостi про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини,вiдомостi про iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв - не розкриваються, оскiльки посадова особа є юридичною особою. Розмiр пакета акцiй, яким володiє посадова особа - 82820 грн.; строк, на який призначено (обрано) особу - не обмежений, окрiм вимоги ч.2 ст.32 Закону України "Про акцiонернi товариства".

                                                                III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Д.М. Шкарупа

виконуючий обов’язки Голови Правлiння

(ініціали та прізвище керівника)

23.08.2015

(дата)

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента... Назад Річний звіт за 2015 рік ПрАТ Голівський м`ясокомбінат... →