Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Горлiвський м’ясокомбiнат»

2. Код за ЄДРПОУ

00443364

3. Місцезнаходження

84630, Донецька обл. мiсто Горлiвка, вул. Хлiбозаводська,1

4. Міжміський код, телефон та факс

(+38062) 332-02-05, 332-02-25, (0624) 57-46-00 (+38062) 332-02-05, 332-02-25, (0624) 57-46-00

5. Електронна поштова адреса

office@kum.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.kum.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

    Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 20.01.2015 р. наглядовою радою ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат», протокол № б/н вiд 20.01.2015 р., змiст рiшення – обрання члена правлiння ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат» замiсть тих, що вибули. Iнформацiя про посадову особу: Дуброва Лiана Михайлiвна, виконуюча обов’язки головного бухгалтера член правлiння ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат», паспортнi данi: серiя ВК №247272, виданий Центрально-Мiським РВ УМВС України в Донеьцкiй областi, дата выдачи 02.02.2006 р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, строк, на який призначено (обрано) особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - с 30.10.2006 р. по 09.11.2009 р. – заст. головного бухгалтера; з 09.11.2009 р. по 01.04.2013 р. – перший заст. головного бухгалетра, з 29.12.2014 р. - виконуюча обов’яззки головного бухгалтера ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат». Акцiями емiтента не володiє.

      Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 20.01.2015 р. наглядовою радою ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат», протокол № б/н вiд 20.01.2015 р., змiст рiшення – обрання члена правлiння ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат» замiсть тих, що вибули. Iнформацiя про посадову особу: Ельвiх Володимир Володимирович, член правлiння ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат», паспортнi данi: серiя ВК № 607366, виданий Центрально-Мiським РВ Горлiвського МУ ГУМВС України в Донеьцкiй областi, дата выдачи 19.05.2009 р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, строк, на який призначено (обрано) особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат». Акцiями емiтента не володiє.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади:   В.О. Голови правлiння

(ПІБ) Акнєвська Тетяна Миколаївна (підпис)

21.01.2015

(дата)

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента... Назад Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента... →