Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Горлiвський м’ясокомбiнат»

2. Код за ЄДРПОУ

00443364

3. Місцезнаходження

84630, мiсто Горлiвка, вул. Хлiбозаводська,1

4. Міжміський код, телефон та факс

(+38062) 332-02-05, 332-02-25, (0624) 57-46-00 (+38062) 332-02-05, 332-02-25, (0624) 57-46-00

5. Електронна поштова адреса

office@kum.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.kum.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято29.12.2014 р. Наглядовою радою ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат», протокол засiдання №б/н вiд 29.12.2014 р., змiст рiшення – припинення повноважень голови правлiння ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат» за згодою сторiн. Iнформацiя про посадову особу: Мазiн Сергiй Євгенович (паспортнi данi серiя ВВ № 048426 виданий 30.10.1997 Артемiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi), голова правлiння ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат»; часткою в статутному капiталi емiтента не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; особа перебувала на посадi з 18.04.2006 р.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 29.12.2014 р. Наглядовою радою ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат», протокол засiдання №б/н вiд 29.12.2014 р., змiст рiшення – припинення повноважень члена правлiння, головного бухгалтера ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат» за згодою сторiн. Iнформацiя про посадову особу: Пiсарська Iрина Миколаївна (паспортнi данi серiя ВС № 941810 виданий 19.07.2001 р. Микитiвським РВ Горлiвського ГУ УМВС України в Донецькiй областi), член правлiння, головний бухгалтер ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат»; часткою в статутному капiталi емiтентане володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; особа перебувала на посадi з 15.12.1999 р. Замiсть особи члена правлiння ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат» Пiсарської I.М., повноваження якої припинено, нiкого не обрано на посаду.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 29.12.2014 р. Наглядовою радою ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат», протокол засiдання №б/н вiд 29.12.2014 р., змiст рiшення – обрання виконуючої обов’язки голови правлiння ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат» за її згодою. Iнформацiя про посадову особу: Акневська Тетяна Миколаївна, виконуюча обов’язки голови правлiння ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат», паспортнi данi: серiя ВК № 481913, виданий Артемiвським РВ УМВС України в Донеьцкiй областi, дата выдачи 29.03.2008 р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, строк, на який призначено (обрано) особу не взначений. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - з 19.04.2006 р. виконавчий директор ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi - 42 шт.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято 29.12.2014 р. головою правлiння ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат», наказ №590-ок вiд 29.12.2014 р., змiст рiшення – призначення виконуючої обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат» за її згодою. Iнформацiя про посадову особу: Дуброва Лiана Михайлiвна, виконуюча обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «Горлiвський м’ясокомбiнат», паспортнi данi: серiя ВК №247272, виданий Центрально-Мiським РВ УМВС України в Донеьцкiй областi, дата выдачи 02.02.2006 р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, строк, на який призначено (обрано) особу не визначений. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - с 30.10.2006 р. по 09.11.2009 р. – заст. головного бухгалтера; з 09.11.2009 р. по 01.04.2013 р. – перший заст. головного бухгалтера. Акцiями емiтента не володiє.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Акневська Тетяна Миколаївна

В.О. Голови правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

29.12.2014

(дата)

 Річний звіт за 2013 рік ПрАТ Голівський м`ясокомбінат ... Назад Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента... →