Для бизнеса → Информация для акционеров


Інформація про прийняття рішення на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,
які відбулися 16.04.2014р.


 Інформація про прийняття рішення на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат», 
які відбулися 16.04.2014р.
 
Відповідно до п.п. 9.11.7 Статуту Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат» повідомляємо про прийняття загальними зборами акціонерів рішення згідно Протоколу № 1/2014 від 16.04.2014р.
 
З першого питання порядку денного: Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».
 
Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.
Підсумки голосування:
“ЗА” –  317 690 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“ПРОТИ” – не було;
“УТРИМАВСЯ” – не було.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: 
1. Обрати головою загальних зборів Мазіна Сергія Євгеновича, секретарем зборів Ельвіх Володимира Володимировича;
2. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПрАТ «Експерт-капітал» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди № 004-ЕР/14-2 від 25.02.2014 р. до Договору № 004-ЕР від 05.12.2013 р.  з ПрАТ «Експерт-капітал» щодо виконання функцій лічильної комісії.
3. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».
- Доповідачам з 1 питання – до 10 хвилин;
- Доповідачам з 2-3 питання – до 40 хвилин;
- Доповідачам з 4-5 питання – до 40 хвилин;
- Доповідачам з 6-7 питання – до 20 хвилин;
- Доповідачам з 8 питання – до 10 хвилин;
Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос» з використанням мандатів для голосування по питанням 1-7, бюлетеня для голосування по питанню 8.
 
З другого питання порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік і затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління» 
 
Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.
Підсумки голосування:
“ЗА” –  317 690 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“ПРОТИ” – не було;
“УТРИМАВСЯ” – не було.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: 
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік прийняти до відома.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2014 році в редакції, запропонованій Правлінням Товариства, та узгодженій Наглядовою Радою Товариства.
 
 
З третього питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»
 
Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.
Підсумки голосування:
“ЗА” –  317 690 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“ПРОТИ” – не було;
“УТРИМАВСЯ” – не було.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: 
Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності в 2013 р.
 
 
З четвертого питання порядку денного: «Звіт і висновок ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії»  
Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.
Підсумки голосування:
“ЗА”  - 317 690 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“ПРОТИ” – не було;
“УТРИМАВСЯ” – не було.
 
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: 
Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
 
З п’ятого питання порядку денного: «Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2013 рік»
 
Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.
Підсумки голосування: 
“ЗА” –  317 690 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“ПРОТИ” – не було;
“УТРИМАВСЯ” – не було.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: 
Затвердити звіт Правління ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» про результати роботи за 2013 рік і річну фінансову звітність ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за 2013 рік, у т.ч. баланс ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за 2013 рік.
 
 
З шостого питання порядку денного: «Про порядок розподілу прибутку  і збитків за 2013рік»
 
Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.
Підсумки голосування: 
“ЗА” –  317 690 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“ПРОТИ” – не було;
“УТРИМАВСЯ” – не було.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
Збитки звітного періоду у сумі 12 796 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та нерозподілені збитки на 31.12.2013р. у сумі  19 309 тис. грн.. залишити нерозподіленими внаслідок відсутності накопленого резервного капіталу на кінець звітного періоду.
 
 
З сьомого питання порядку денного: «Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2014 році»
 
Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.
Підсумки голосування: 
“ЗА” –  317 690 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“ПРОТИ” – не було;
“УТРИМАВСЯ” – не було.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
Відрахувань з чистого прибутку ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за 2014 р. на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2014 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток підприємства.
 
 
З восьмого питання порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат». Надання повноважень на підписання договорів щодо укладання таких правочинів»
 
Голосували бюлетенями, отриманими при реєстрації.
Підсумки голосування: 
“ЗА” –  317 690 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;
“ПРОТИ” – не було;
“УТРИМАВСЯ” – не було.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
1. Погодити та узгодити значні правочини, які можуть вчинятися протягом року, між ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» та ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз» (код за ЄДРПОУ 25099117) на постачання свиней та свинини на суму до 450 000 000 (чотириста п’ятдесят мільйонів) гривень та між ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» та ПрАТ «Діанівська птахофабрика» (код за ЄДРПОУ 30492941) на постачання м’ясопродукції на суму до 90 000 000 (дев’яносто мільйонів) гривень.
2. Надати повноваження Голові Правління ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» Мазіну С.Є. на підписання договорів щодо укладання попередньо схвалених значних правочинів.
3. Укладання інших значних правочинів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом, становить від 10% до 25%  вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства проводити тільки за наявності позитивного рішення Наглядової Ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».
 


ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента... Назад Річний звіт за 2013 рік ПрАТ Голівський м`ясокомбінат ... →