Для бизнеса → Информация для акционеров


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента


1. Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Горлівський м’ясокомбінат»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00443364

1.4. Місцезнаходження емітента:  Україна, 84630, Донецька область, м. Горлівка, вул. Хлібозаводська,1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (+38062) 332-02-05, 332-02-25, (0624) 57-46-00

1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@kum.com.ua

1.7. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kum.com.ua

1.8. Вид  особливої  інформації - прийняття рішення  про розміщення цінних паперів на суму,  що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

2. Текст повідомлення.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 29.03.2013 р., протокол № 1/2013, прийняте рішення про приватне розміщення 92800 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування на суму 38 048 000,00 грн., що становить 37,6623 % статутного капіталу; розмір збільшення статутного капіталу ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» шляхом  додаткового  випуску  акцій - 38 048 000,00 грн. 

            Номінальна  вартість: 410,00 грн.; запропонована  ціна: акції розміщуються за ринковою вартістю – 410,00 грн., визначеною відповідно  до  законодавства  про оцінку майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність, що розрахована станом на 20.02.2013 р., та затверджена Наглядовою радою ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (протокол №15 від  25.03.2013 р.)

            Розміщення  акцій  може призвести  до  збільшення  частки  у  статутному  капіталі  акціонерів,  які  вже володіють   пакетом   у  розмірі  10  і  більше  відсотків  акцій:

1. Приватне акціонерне товариство «Бахмутский Аграрный Союз», володіє 180731 штук акцій, що становить у  статутному  капіталі  до розміщення  акцій 73,3486 % у  статутному  капіталі  до розміщення  акцій.

2. Приватне акціонерне товариство «Діанівська птахофабрика», володіє 43895 штук акцій, що становить у  статутному  капіталі  до розміщення  акцій 17,8145 % у  статутному  капіталі  до розміщення  акцій.

            На  дату прийняття рішення про розміщення акцій  співвідношення   суми  акцій, на яку вони розміщуються (38 048 000,00 грн.), до розміру статутного капіталу емітента (101 024 000.00 грн.), становить 37,6623%; співвідношення загальної суми  цінних  паперів  емітента, які  знаходяться  в обігу (131 034 000,00 грн.), до розміру статутного капіталу емітента становить 129,7058%.

            Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні Товариством, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства, отримання інформації про господарську діяльність Товариства; одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій: акціонер має переважне право власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов’язково, в порядку, встановленому законодавством. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

            Спосіб оплати   цінних   паперів – виключно грошовими коштами в національній валюті України. 

            Мета розміщення цінних паперів - кошти, залучені від приватного розміщення в запланованому обсязі будуть використані для додаткового розвитку виробництва при збільшенні обсягів продажу готової продукції та поповнення обігових коштів.

            Рішення про приватне розміщення акцій прийняте загальними зборами акціонерів; інформація про кількість цінних паперів, які планується придбати акціонерами, на дату складення цього повідомлення, відсутня.

            Можливість конвертації цінних паперів згідно з умовами розміщення не передбачена.

  Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають до Товариства письмові заяви з 08.07.2013 р. по 26.07.2013 р. за адресою Товариства: 84630, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Хлібозаводська,1.  

3. Підпис

3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади: голова правління Мазін С.Є.

29.03.2013 р.

 Звітність емітента за 2011 рік... Назад ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента... →