Для бизнеса → Информация для акционеров


Інформація про прийняті рішення на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,
які відбулися 12.04.2012р.


 

 Відповідно до п.п. 9.11.7 Статуту Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат» повідомляємо про прийняті загальними зборами акціонерів рішення згідно Протоколу № 1/2012 від 12.04.2012р.

 

З першого питання порядку денного: Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат»

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Підсумки голосування:

“ЗА” –  157066 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

1. Обрати секретарем зборів Ельвіх Володимира Володимировича;

2. Передати повноваження лічильної комісії зберігачу ПрАТ «Експерт-капітал» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди № 1-004/12 від 05.03.2012 р. до Договору Е-004/10 від 16.06.2010 р.  з ПрАТ «Експерт-капітал» щодо виконання функцій лічильної комісії.

3. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

 

З другого питання порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік і затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  157066 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Прийняти до відома  звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, а рішення за наслідками розгляду звіту Правління ухвалити після затвердження Звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2012 році в редакції, запропонованій Правлінням Товариства, та узгодженій Наглядовою Радою Товариства.


З третього питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” – 157066 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності в 2011 р.

 

 

З четвертого питання порядку денного: «Звіт і висновок ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії»

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  157066 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

 

Рішення, прийняте загальними зборами:

            Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

 

З п’ятого питання порядку денного: «Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2011 рік»

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  157066 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

  1. Затвердити баланс ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за 2011 рік.
  2. Затвердити річний звіт ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за 2011 рік.
  3. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р.

 

З шостого питання порядку денного: «Про порядок розподілу прибутку  і збитків за 2011 рік»

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  157066 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

Збитки у розмірі 6 990 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років,  який складає 8 000 тис. грн.

 

З сьомого питання порядку денного: «Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2012 році»

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  157066 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

            Відрахувань з чистого прибутку ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за 2012 р. на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2012 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток підприємства.

 

З восьмого питання порядку денного: «Затвердження  змін до Статуту Товариства,  пов’язаних із  збільшенням статутного   капіталу   Товариства з  урахуванням результатів розміщення акцій»

Голосували мандатами, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  157066 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов’язані зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції.

2. Доручити Голові Правління товариства Мазіну С.Є. підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити Правлінню товариства або уповноваженій ним особі забезпечити державну реєстрацію в органах виконавчої влади нової редакції Статуту Товариства в порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України.

 

 

З дев’ятого питання порядку денного: «Укладання, погодження  та попереднє схвалення значних правочинів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», в тому числі з банками. Надання повноважень  на підписання  договорів щодо укладання таких правочинів»

 

Голосували бюлетенями, отриманими при реєстрації.

Результат голосування:

“ЗА” –  157066 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення, прийняте загальними зборами:

1. Укласти з Банком договори про внесення змін до Кредитного договору 1, Кредитного договору 2 та договорів застави та іпотеки, що укладені в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2, про внесення наступних змін :

 - за Кредитним договором 1:

встановить змінювану відсоткову ставку за користування кредитною лінією в гривні.

При цьому розмір процентної ставки буде розраховуватись за формулою:

 R= UIRD 12М+3,5% річних, але не більше 40% річних.

 «R» - розмір змінюваної процентної ставки за користування Кредитом у відсотках річних.

 «3,5%» – маржа Банку.

 «UIRD 12M» - базова процентна ставка, це “Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб” (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – індикативна ставка в гривні за період 12 місяців, що розраховується компанією Thomson Reuters за методикою, розробленою спільно з Національним банком України, на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються провідними учасниками українського ринку банківських депозитів фізичних осіб в українській гривні на відповідний строк. Ставка розраховується кожного робочого дня о 15.00 за київським часом та публікується на офіційній web-сторінці Thomson REUTERS. Національний банк України щоденно розкриває у вільному доступі дані про значення UIRD в мережі Інтернет (http://bank.gov.ua/).

 На дату укладання відповідного Договору про внесення змін до Кредитного договору 1, розмір базової процентної ставки, буде встановлено на рівні значення UIRD 12M станом на дату, що передує трьом робочим дням до першого числа місяця, в якому буде укладено Договір про внесення змін до Кредитного договору 1.

 Подальший перегляд базової процентної ставки буде здійснюватись щорічно протягом строку дії Кредитного договору 1, в перший робочий день першого місяця кожного поточного року, при цьому значення базової процентної ставки, буде визначатися на рівні значення UIRD 12M станом на 12 число календарного місяця, що передує місяцю в якому здійснюється перегляд базової процентної ставки.

 - за Кредитним договором 2:

● змінити розмір змінюваної відсоткової ставки за користування кредитною лінією у зв’язку зі збільшенням маржі Банку з 3 % річних до 3,5 % річних.

При цьому розмір процентної ставки буде розраховуватись за формулою:

 R= UIRD 12М+3,5% річних, але не більше 40% річних.

 «R» - розмір змінюваної процентної ставки за користування Кредитом у відсотках річних.

 «3,5%» – маржа Банку.

 «UIRD 12M» - базова процентна ставка, це “Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб” (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – індикативна ставка в гривні за період 12 місяців, що розраховується компанією Thomson Reuters за методикою, розробленою спільно з Національним банком України, на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються провідними учасниками українського ринку банківських депозитів фізичних осіб в українській гривні на відповідний строк. Ставка розраховується кожного робочого дня о 15.00 за київським часом та публікується на офіційній web-сторінці Thomson REUTERS. Національний банк України щоденно розкриває у вільному доступі дані про значення UIRD в мережі Інтернет (http://bank.gov.ua/).

 Перегляд базової процентної ставки здійснюється щорічно, через 12 місяців кредитування, протягом строку дії Кредитного договору 2, при цьому значення базової процентної ставки, буде визначатися на рівні значення UIRD 12M станом на 12 число календарного місяця, що передує місяцю в якому здійснюється перегляд базової процентної ставки.

2. Надати Голові Правління Товариства Мазіну Сергію Євгеновичу повноваження щодо укладання та підписання договорів про внесення змін до Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, договорів застави та іпотеки, що укладені в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2.

3. Погодити значні правочини укладені в 2011 та 2012 роках між ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» та ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз» на постачання свиней живою вагою.

4. Погодити значні правочини укладені в 2011 та 2012 роках між ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» та ПрАТ «Діанівська птахофабрика» на постачання м’ясопродукції.

5. Погодити значні правочини, укладені в 2011році між ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» та  Фірмою «ПРОКСІМА ЛЕБЕНСМІТТЕЛЬТЕХНІК Кфт.» на постачання обладнання для м’ясопереробки.

6.  Погодити значні правочини, укладені в 2011році між ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» та ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» на постачання продукції, виробництва ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

7. Попередньо схвалити:

- значні правочини між ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» та ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз» на постачання свиней та свинини на суму до 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень на кожен календарний рік;

- значні правочини між ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» та ПрАТ «Діанівська птахофабрика» на постачання м’ясопродукції на суму до 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень на кожен календарний рік.

8. Укладання значних правочинів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» проводити тільки за наявності позитивного рішення Наглядової Ради ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

 Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів... Назад Звітність емітента за 2011 рік... →