Для бизнеса → Информация для акционеров


Информация о принятых решениях на ежегодном общем собрании акционеров, состоявшемся 21 апреля 2010 г.

Відповідно до п.п. 9.11.7. Статуту Приватного акціонерного товариства “Горлівський м’ясокомбінат” повідомляємо про прийняті річними загальними зборами акціонерів рішення згідно до Протоколу № 1/2010 від 21.04.2010 р.

З питання № 1. “Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Горлівський м’ясокомбінат»
прийнято рішення:
1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Димитрову Людмилу Григорівну.
2. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова комісії: Нестеренко Тетяна Семенівна, член лічильної комісії Гусєва Ольга Борисівна.
3. Затвердити регламент загальних зборів:
- доповідачам з питань порядку денного – до 20 хвилин;
- на виступ у суперечках – до 5 хвилин;
- на виступ з питаннями, довідками, інформацією – до 3 хвилин;
- заявка на виступ з питань порядку денного, а також питання до доповідача подаються секретарю в письмовому виді з указівкою прізвища акціонера;
- прийняття рішень відбувається відкритим голосуванням за принципом 1 акція – 1 голос, з використанням мандатів, отриманих при реєстрації;
- голосування проводиться в порядку надходження пропозицій, починаючи з проектів, запропонованих Наглядовою радою. При ухваленні рішення з одного з проектів, подальше голосування не проводиться;
- у випадку, якщо оголошення рішення питання не впливає на подальше голосування, продовжувати обговорення наступного питання;
- голова зборів вправі припинити суперечки, у випадку, якщо з’ясовані всі думки.

З питання № 2. ”Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік і затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.”
прийнято рішення:
затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік і основні напрямки діяльності Товариства в 2010 році.

З питання № 3. “Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2009 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.”
прийнято рішення:
затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ “Горлівський м’ясокомбінат” про підсумки діяльності товариства в 2009 році.

З питання № 4. “Звіт і висновок ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.”
прийнято рішення:
затвердити звіт і висновок ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за 2009 рік.

З питання № 5. “Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2009 рік.”
прийнято рішення:
затвердити річну фінансову звітність ПРАТ “Горлівський м’ясокомбінат” за 2009 рік, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності.

З питання № 6. “Про порядок розподілу прибутку за 2009 рік. “
прийнято рішення:
1. Відрахувань із чистого прибутку ПРАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за 2009 р. на виплату дивідендів не здійснювати.
2. Розподіл прибутку ПРАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за 2009 р. здійснити в такий спосіб: 5% направити на поповнення резервного фонду, інші 95% - на розвиток підприємства.

З питання № 7. “Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2010 році.”
прийнято рішення:
1. Відрахувань із чистого прибутку ПРАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за 2010 р. на виплату дивідендів не планувати.
2. Розподіл прибутку ПРАТ «Горлівський м’ясокомбінат» за 2010 р. планувати в такий спосіб: 5% направити на поповнення резервного фонду, інші 95% - на розвиток підприємства.

З питання № 8. “Про перевибори голови правління ПРАТ «Горлівський м’ясокомбінат».”
прийнято рішення:
про перевибори голови правління ПРАТ «Горлівський м’ясокомбінат» передати на розгляд і ухвалення Наглядовій раді Товариства відповідно до Статуту ПРАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

З питання № 9. “Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування:
- прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства;
- обрання депозитарію;
- обрання зберігача;
- визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- визначення способу персонального повідомлення зареєстрованих осіб;
- визначення порядку вилучення сертифікатів акцій”
прийнято рішення:
1. Прийняти рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, реєстраційний номер 101/1/09, дата реєстрації 15.04.2009 року, документарної форми існування в бездокументарну форму.
2. Для обслуговування зазначеного випуску акцій обрати Депозитарій – Приватне акціонерне товариство “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (ПрАТ “ВДЦП”), код за ЄДРПОУ 35917889. Наглядовій Раді Товариства затвердити умови договору про обслуговування емісії, що буде укладатися з Депозитарієм ПрАТ «ВДЦП». Доручити голові правління Товариства підписати договір про обслуговування емісії з обраним Депозитарієм.
3. Для відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, обрати Зберігача: Приватне акціонерне товариство “ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ”, код за ЄДРПОУ 36174922. Наглядовій Раді Товариства затвердити умови договору про відкриття рахунків у цінних паперах, що буде укладатись зі Зберігачем ПрАТ “ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ”. Доручити голові правління Товариства підписати договір про обслуговування емісії з обраним Зберігачем.
4. Припинити з “26” липня 2010 року дію Договору № 61-3р/03 від 14.04.2003 року на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором Товариства – ТОВ «Реєстраційний центр «Stock-service». Визначити дату припинення ведення реєстру: “26” липня 2010 року.
5. Не пізніше 10 календарних днів після ухвалення рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну форму:
- відповідно до реєстру на дату проведення зборів, направити акціонерам персональні письмові повідомлення рекомендованим листом про дематеріалізацію з розкриттям відомостей, склад яких установлений приписами п. 1.12 розділу 1 «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 30.06.2000 р. N 98.
- здійснити публікацію в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР.
6. Вилучення сертифікатів акцій здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Затвердити Протокол рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства окремим додатком до Протоколу даних загальних зборів акціонерів.

З питання № 10. “Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.”
прийнято рішення:
1. Внести зміни в статут, пов’язані в тому числі зі зміною скороченого найменування Товариства – ПрАТ “ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ”, та ухваленням рішення про дематеріалізацію випуску акцій, затвердивши зміни в статут шляхом викладення його в новій редакції.
2. Голові зборів – Голові правління ПРАТ «Горлівський м’ясокомбінат» підписати затверджений у новій редакції статут ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».
4. Виконавчому органу забезпечити державну реєстрацію в органах виконавчої влади Статуту ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» у новій редакції відповідно до вимог діючого законодавства України.

З питання № 11. “Про участь у заснуванні господарського товариства.”
прийнято рішення:
заснувати за участю Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат» та Закритого акціонерного товариства «Бахмутский Аграрный Союз» товариство з обмеженою відповідальністю з часткою у статутному фонді 50%, що складає 50000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень.

 


Назад Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ... →