Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Горлівський м’ясокомбінат» (код 00443364), місцезнаходження: 84630, Донецька область, м. Горлівка, вул. Хлібозаводська, 1, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться “12” квітня 2012 р. об 11.00 год. за адресою: 84630, Донецька область, м. Горлівка, вул. Хлібозаводська, 1, офіс №1. 

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься  “12” квітня 2012 року  з  930 до 1045 по зазначеній адресі.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06.04.2012 р.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат».

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік і затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт і висновок ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2011 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку  і збитків за 2011 рік.

7.  Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2012 році. 

8. Затвердження  змін до Статуту Товариства,  пов’язаних із  збільшенням статутного   капіталу   Товариства з  урахуванням результатів розміщення акцій.

9. Укладання, погодження  та попереднє схвалення значних правочинів ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат», в тому числі з банками. Надання повноважень  на підписання  договорів щодо укладання таких правочинів.

 

Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства в офісі №2 у робочі дні,  починаючи з                  12.03.2012 р. по 12.04.2012 р. в робочий час з 09-00 год. по 16-00 год.  Відповідальна особа              Димитрова Л.Г. Телефон для довідок: (0624) 57-46-08.  

Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Наглядова рада ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат» (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

2011 р.

2010 р.

Усього активів

247295

158642

Основні засоби

99159

97094

Довгострокові фінансові інвестиції

115

115

Запаси

34140

31462

Сумарна дебіторська заборгованість

33358

24556

Грошові кошти та їх еквіваленти

4599

798

Нерозподілений прибуток

541

8000

Власний капітал

88039

95029

Статутний капітал

71012

71012

Довгострокові зобов’язання

102970

30010

Поточні зобов’язання

55346

32294

Чистий прибуток (збиток)

-6990

-1752

Середньорічна кількість акцій (шт.)

173200

173200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1150

1045

                                                                             

 

 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента... Назад Інформація про прийняті рішення на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат», які відбулися 12.04.... →