Для бизнеса → Информация для акционеров


Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Приватне акціонерне товариство "Горлiвський
м’ясокомбiнат"
Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
Місцезнаходження:                      84630,  Донецька обл., м. Горлiвка,  вул. Хлiбозаводська, 1
Ідентифікаційний код                  00443364  
за ЄДРПОУ:
Міжміський код та телефон,      (0624) 57-46-00 (0624) 57-46-01
факс:
Електронна поштова адреса:    office@kum.com.ua

Текст повідомлення:
       Дата  підписання кредитного договору: 03.08.2011р. Умови договору попередньо затверджені загальними зборами акціонерів (протокол №2/2011 від 31.07.2011р.).
       Строк, на який укладено договір кредиту: 60 (шістдесят) місяців.  Вид кредиту (кредитної лінії): фінансовий процентний (мультівалютна  невідновлювальна кредитна лінія).
       Сумма кредиту: 70 000,0тис. грн. Процентна ставка:16% (шістнадцять відсотків) річних у національній валюті (грн.). Умови повернення кредиту: забезпеченням виконання зобов’язань Позичальника за данним кредитним договором є іпотека нерухомого майна, розташованого за адресою: Донецька область, м Горлівка, вул. Хлібозаводська, 1 «А»; застава майна - обладнання та транспортних засобів, що знаходяться на території Позичальника та використовуються в виробничому процесі, а також застава майнових прав на обладнання, що буде придбане за рахунок кредитних коштів. З метою забезпечення належного та своєчасного виконання зобов’язань Позичальника по погашенню кредиту, плати за кредит (у тому числі процентів за користування, процентів за неправомірне користування кредитом, комісії), неустойки Позичальник доручає Банку здійснювати договірне списання грошових коштів з рахунків Позичальника, відкритих у Банку, що становлять суму кредиту, процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших грошових зобов’язань Позичальника перед Банком, за умови настання строків виконання Позичальником будь-яких грошових зобов’язань, передбачених  Договором.
Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок року – 95 029,0 тис. грн., співвідношення суми  кредиту до вартості активів на початок  року – 44,10%
        Дата відкриття кредитної лінії : 03.08.2011р.
        Дата закриття кредитної лінії : 28.07.2016р.
        Дата одержання частини кредиту (траншу) :19.01.2012р.
Розмір одержаної частини кредиту (траншу) у грошовій формі: 300 (триста),0тис. грн. Співвідношення розміру одержаної частини  кредиту(у відсотках) до загального розміру кредиту (кредитної лінії): 0,43%.
    Інформація щодо цільового призначення коштів, отриманих за кредитом: кредит надається на придбання виробничого обладнання, його митного очищення, проведення робіт з монтажу, налагоджування та запуску обладнання, оплату пов’язаних з цим будівельно-монтажних робіт, придбання матеріалів для вище перелічених робіт.
     Інформація про кредитора: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» код за ЄДРПОУ 25959784, місцезнаходження: 01034, м. Київ-34, вул. Володимирська,46
                                                                               
Голова правління Мазін Сергій ЄвгеновичІнформація про прийняті рішення на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,які відбулися 16.09.20... Назад Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів... →