Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про підсумки голосування

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00443364), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє акціонерів про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», які відбулися «21» квітня 2021 року.

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З першого питання порядку денного: «Вибори робочих органів Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

Голосування бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

«ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Андрєєву Тетяну Юріївну.

2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Остапчук Ольгу Леонідівну.

3. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПРАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди до Договору № 004-ЕР від 01.04.2017 з ПРАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» щодо виконання функцій лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Голосування з питань № 1-8 проводиться за принципом одна голосуюча акція надає акціонеру один голос;

Голосування з питань № 1-8 проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

 

З другого питання порядку денного: «Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2021 році».

Голосування бюлетенем № 2.

Підсумки голосування:

  «ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2021 році в редакції, запропонованій Директором Товариства та узгодженій Наглядовою Радою Товариства.

 

З третього питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Голосування бюлетенем № 3.

Підсумки голосування:

«ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2020 році.

 

З четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків незалежного аудитора за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Голосування бюлетенем № 4.

Підсумки голосування:

«ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Звіт незалежного аудитора ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНФОРМ» щодо аудиту фінансової звітності ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» станом на 31.12.2020 року.

 

З п’ятого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі фінансової звітності та балансу Товариства за 2020 рік».

Голосування бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

  «ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» про результати роботи за 2020 рік та річну фінансову звітність ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2020 рік, у тому числі баланс ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2020 рік.

 

З шостого питання порядку денного: «Про порядок розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи за 2020 рік».

Голосування бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

  «ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Збитки звітного періоду у сумі 232 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, та накопичені збитки товариства, до яких увійшли збитки звітного періоду, а саме нерозподілені збитки станом на 31.12.2020 у сумі 193 683 тис. грн. - залишити нерозподіленими внаслідок відсутності накопленого резервного капіталу на кінець звітного періоду.

 

З сьомого питання порядку денного: «Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2021 році».

Голосування бюлетенем № 7.

Підсумки голосування:

«ЗА»317 633 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Відрахування з чистого прибутку ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2021 рік на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2021 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток Товариства.

 

З восьмого питання порядку денного: «Схвалення вчиненого ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість».

Голосування бюлетенем № 8.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 202 голоси, 100 % від загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, 0% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Схвалити укладений ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» з ПРАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 25099117, місцезнаходження: Донецька обл., Бахмутський р-н, селище Новолуганське) договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) № 2021027 від 14.01.2021р. на загальну суму 499 000,00 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч) гривень 00 копійок, терміном дії до повного виконання сторонами своїх обов’язків за Договором.

 Акціонерний капітал... Назад Аудиторський звіт (розміщено 22.04.2021).... →