Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про збори 21.04.2021 (розміщено 18.03.2021)

 Повідомлення про збори 21.04.2021 (розміщено 18.03.2021). Підпис.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00443364), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «21» квітня 2021 р. о 17.00 год. за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, кімн. 1.

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься «21» квітня 2021 року з 16 год. 00 хв. до 16 год. 50 хв. по зазначеній адресі.

Дата складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства – 08.03.2021 р.

Загальна кількість простих акцій на 08.03.2021 р. становить 339 200 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій на 08.03.2021 р. становить 332 689 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 15.04.2021 р.

 

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Перше питання порядку денного:

«Вибори робочих органів Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

Проект рішення:

«1.Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Андрєєву Тетяну Юріївну.

2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Остапчук Ольгу Леонідівну.

3. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПРАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди до Договору № 004-ЕР від 01.04.2017 з ПРАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» щодо виконання функцій лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Голосування з питань № 1-8 проводиться за принципом одна голосуюча акція надає акціонеру один голос;

Голосування з питань № 1-8 проводиться з використанням бюлетенів для голосування».

Друге питання порядку денного:

«Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2021 році».

Проект рішення:

«1.Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2021 році в редакції, запропонованій Директором Товариства та узгодженій Наглядовою Радою Товариства».

Третє питання порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2020 році».

Четверте питання порядку денного:

 «Розгляд висновків незалежного аудитора за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Проект рішення:

«Затвердити Звіт незалежного аудитора ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНФОРМ» щодо аудиту фінансової звітності ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» станом на 31.12.2020 року».

П’яте питання порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі фінансової звітності та балансу Товариства за 2020 рік».

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» про результати роботи за 2020 рік та річну фінансову звітність ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2020 рік, у тому числі баланс ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2020 рік».

Шосте питання порядку денного:

«Про порядок розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи за 2020 рік».

Проект рішення:

«Збитки звітного періоду у сумі 232 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, та накопичені збитки товариства, до яких увійшли збитки звітного періоду, а саме нерозподілені збитки станом на 31.12.2020 у сумі 193 683 тис. грн. - залишити нерозподіленими внаслідок відсутності накопленого резервного капіталу на кінець звітного періоду».

Сьоме питання порядку денного:

 «Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2021 році».

Проект рішення:

«Відрахування з чистого прибутку ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2021 рік на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2021 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток Товариства».

   Восьме питання порядку денного

«Схвалення вчиненого ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість».

Проект рішення:

«Схвалити укладений ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» з ПРАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 25099117, місцезнаходження: Донецька обл., Бахмутський р-н, селище Новолуганське) договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) № 2021027 від 14.01.2021р. на загальну суму 499 000,00 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч) гривень 00 копійок, терміном дії до повного виконання сторонами своїх обов’язків за Договором».

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»: http://www.kum.com.ua.

Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (матеріалами щодо підготовки до проведення зборів) за місцезнаходженням Товариства за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, кімната: приймальна Директора Товариства, у робочі дні, починаючи з дати надіслання повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства до 21.04.2021 р. включно, в робочий час Товариства: з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.; обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. У день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечується можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (матеріалами щодо підготовки до проведення зборів), за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства з 16 год. 00 хв. до 16 год. 50 хв. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, призначено  Директора Шкарупу Д.М. (телефони для довідок: (067) 635 77 12; (063) 868 29 44).

До дати проведення загальних зборів акціонер має право подати до Товариства письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, на яке Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку загальних зборів.

Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, в письмовому вигляді із обов’язковим зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який вносить таку пропозицію, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Акціонер має право призначити для участі у загальних зборах свого представника постійно або на певний строк, шляхом надання довіреності в порядку визначеному чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Наглядова рада ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2020 р.

2019 р.

Усього активів

9 313

9 299

Основні засоби

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

9 092

9 072

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

7

Нерозподілений прибуток (не покритий збиток)

- 193 683

- 193 451

Власний капітал

- 42 875

- 42 643

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

139 072

139 072

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

52 188

51 942

Чистий фінансовий результат:

прибуток

збиток

 

-

- 232

 

-

- 157

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Чистий прибуток (збиток/ на одну акцію

-

-

 Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних ЗЗА, що відбулися 21.04.2020 (розміщено 27.04.2020) (част.2)... Назад Акціонерний капітал... →