Для бизнеса → Информация для акционеров


Інформація про прийняті рішення на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат»,які відбулися 16.09.2011р.

Інформація про прийняті рішення на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат», які відбулися 16.09.2011р.

Відповідно до п.п. 9.11.7 Статуту Приватного акціонерного товариства «Горлівський м’ясокомбінат» повідомляємо про прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів рішення згідно Протоколу № 3/2011 від 16.09.2011р.


З питання №1 «Надання згоди на укладання кредитних договорів з  комерційними банками»:

Підсумки голосування:

“ЗА” –  151 690 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення прийнято одноголосно.

Прийнято рішення:

Надати згоду на укладення з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» договору про відкриття кредитної  лінії  на  наступних  умовах:

●  відновлювана  кредитна   лінія з  лімітом  10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок;

●  валюта кредитування - гривня;

●  строк -  36 (тридцять шість) місяців;

  процентна ставка :

- 16 % (шістнадцять процентів) річних за користування кредитом в гривні;

● комісією за відкриття позичкового  рахунку  в розмірі 0,3% (нуль цілих три десятих відсотків)  від суми ліміту Кредитної лінії;

●  на поповнення обігових коштів;

● графік зниження ліміту кредитування:

- з 31-го  по 35-ий  місяці кредитування  – щомісячно у сумі 1 667 000,00 (один мільйон шістсот шістдесят сім  тисяч ) гривень 00 копійок;

- 36- ий місяць  кредитування – 1 665 000,00 (один мільйон шістсот шістдесят п’ять тисяч) гривень 00 копійок.

З питання №2 «Надання згоди на укладання договорів застави майна з  комерційними банками»:

Підсумки голосування:

“ЗА” –  151 690 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення прийнято одноголосно.

Прийнято рішення:

З метою забезпечення зобов‘язань перед АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» за договором про відкриття кредитної  лінії  надати згоду на передачу  АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»  в заставу  Майна, а саме:

-  комплекс, що знаходиться за адресою: 84630, Донецька обл., м. Горлівка, вулиця  Хлібозаводська, будинок 1а, який  належить Товариству на праві власності згідно з  Свідоцтвом на право власності на нерухоме майно від 07.05.2010,  виданим Горлівською міською радою,  на підставі Рішення виконкому Горлівської міської ради №491 від 05.05.2010., зареєстровано  Комунальним підприємством Горлівське міське бюро технічної інвентаризації 17.05.2010р. за реєстраційним №777428, витяг про реєстрацію права власності  на нерухоме майно №26128008 від 17.05.2010, номер запису 459 в книзі 273,  залишковою балансовою вартістю  станом на 01.08.2011 28 136 738,56 (двадцять вісім мільйонів  сто тридцять шість тисяч сімсот тридцять вісім) гривень 56 копійок.

-  обладнання,  що  знаходиться за адресою: 84630, Донецька обл., м. Горлівка, вулиця  Хлібозаводська, будинок 1а, в кількості 2028 одиниць (згідно переліку, що є додатком  №1 до цього Протоколу), залишковою  балансовою вартістю станом на 01.08.2011 51545400,39 (п’ятдесят один мільйон п’ятсот сорок п’ять тисяч чотириста) гривень 39 копійок;

-  обладнання,  що  знаходиться за адресою: 84630, Донецька обл., м. Горлівка, вулиця  Хлібозаводська, будинок 1а, в кількості 1 одиниця (згідно переліку, що є додатком  №2 до цього Протоколу), залишковою  балансовою вартістю станом на 10.09.2011р. 4202423,13 (чотири мільйона двісті дві тисячі чотириста двадцять три) гривні 13 копійок;

- транспортні засоби,  в кількості 35 (тридцять пять) одиниць (згідно переліку, що є додатком №3 до цього Протоколу), залишковою  балансовою вартістю станом на 01.08.2011р. 4 385 777,18 (чотири мільйона триста вісімдесят п’ять тисяч сімсот сімдесят сім) гривень 18 копійок;

-   право вимоги на отримання обладнання, яке існує та/або виникне в майбутньому згідно Контракту №050/11 від 27 липня 2011 року,  укладеного з Фірмою «PROXIMA Lebensmitteltechnik Kfr.»,(Ungarn. Budapest),  в  сумі не менше   1 493 140(один мільйон чотириста дев’яноста  три тисячі сто сорок) євро, з подальшим  переданням  зазначеного обладнання в заставу АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» .

- право вимоги на отримання обладнання, яке існує та/або виникне в майбутньому згідно Контракту №060/11 від 27 липня 2011 року,  укладеного з Фірмою «PROXIMA Lebensmitteltechnik Kfr.»,(Ungarn. Budapest),    в сумі не менше   2 555 050(два  мільйона п’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятдесят) євро, з подальшим  переданням  зазначеного обладнання в заставу АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» .

- право вимоги на отримання обладнання, яке існує та/або виникне в майбутньому згідно Контракту №080/11 від 27 липня 2011 року,  укладеного з Фірмою «PROXIMA Lebensmitteltechnik Kfr.»,(Ungarn. Budapest),    в сумі не менше   240 540,00 (двісті сорок тисяч п’ятсот сорок) євро, з подальшим  переданням  зазначеного обладнання в заставу АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» .

 

З питання №3 «Надання згоди на укладання договорів страхування майна, переданого Товариством в якості забезпечення зобов’язань, на користь Банків»:

Підсумки голосування:

“ЗА” –  151 690 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення прийнято одноголосно.

Прийнято рішення:

Надати згоду на укладення договору страхування майна, яке буде передане Товариством в якості забезпечення зобов’язань, на користь АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» в ВАТ «Національна акціонерна страхова компанія «ОРАНТА» (НАСК «ОРАНТА»), укласти трьохсторонній договір, вигодонабувачем зазначити АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

 

З питання №4 «Надання повноважень Голові Правління Мазіну Сергію Євгеновичу або уповноваженій особі за довіреністю на підписання Договорів з комерційними банками»:

Підсумки голосування:

“ЗА” –  151 690 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення прийнято одноголосно.

Прийнято рішення:

Надати Голові правління Товариства Мазіну Сергію Євгеновичу або уповноваженій особі за довіреністю повноваження на укладання та підписання з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» Кредитного договору,  Договорів застави/ іпотеки, Договору відступлення права вимоги  та інших документів, пов‘язаних з підписанням вищевказаних договорів, в тому числі:

·         визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу:

-        Кредитного договору  та Договорів застави/іпотеки;

-        інших, пов’язаних з Кредитним договором  та Договорами застави/іпотеки, договорів, в тому числі  Договору відступлення права вимоги та договорів страхування Майна (надалі - Пов’язані договори); 

-        додаткових угод до Кредитного договору, Договору застави/іпотеки та/або Пов’язаних договорів, що можуть бути укладені в майбутньому після укладення та підписання вказаних в цьому пункті договорів (надалі – Додаткові  угоди), які будуть вносити зміни та/або доповнення до умов Кредитного договору (або ін.), Договору іпотеки/застави та/або Пов’язаних договорів, а також припиняти їх дію.

-        будь - яких документів, пов’язаних з Кредитним договором (або ін.), Договором застави, Пов’язаними договорами, Додатковими угодами (надалі – Документи).

·         укладати та підписувати від імені Товариства:

-        Кредитний договір ;

-        Договори застави/іпотеки;

-        Договори відступлення права вимоги;

-        Пов’язані договори;

-        Додаткові угоди;

-        Документи.

·         здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації рішень.

 

З питання №5 «Затвердження проектів  кредитних договорів, договорів застави та інших договорів»:

Підсумки голосування:

“ЗА” –  151 690 голосів, 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій;

“ПРОТИ” – не було;

“УТРИМАВСЯ” – не було.

Рішення прийнято одноголосно.

Прийнято рішення:

Затвердити проекти договорів, наданих АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», а саме: проект Договору про відкриття кредитної лінії, проект іпотечного договору, проект договору застави (транспортних засобів), проект договору застави (обладнання), проект договору застави (майнових прав ), проект договору відступлення права вимоги,  <Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів. от 02.09.2011... Назад Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента... →