Для бизнеса → Информация для акционеров


Пропозиція акціонера до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 01.04.2020

 Пропозиція акціонера до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Підпис.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00443364), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «21» квітня 2020 року о 17:00 год. за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, кімн. 1.
Зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства вносяться за пропозицією акціонера Товариства, який володіє більше 5% голосуючих акцій ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», шляхом включення запропонованих акціонером проектів рішень до проекту порядку денного.
Враховуючи пропозицію акціонера ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» та керуючись статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», проект порядку денного викладено в наступній редакції:

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Перше питання порядку денного:
«Вибори робочих органів Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».
Проект рішення:
«1.Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Андрєєву Тетяну Юріївну.
2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Остапчук Ольгу Леонідівну.
3. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПРАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди до Договору № 004-ЕР від 01.04.2017 з ПРАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» щодо виконання функцій лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Голосування з питань № 1-14, 16 проводиться за принципом одна голосуюча акція надає акціонеру один голос; з питання № 15 – кумулятивне голосування.
Голосування з питань № 1-16 проводиться з використанням бюлетенів для голосування».
Друге питання порядку денного:
«Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2020 році».
Проект рішення:
«1.Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2020 році в редакції, запропонованій Правлінням Товариства та узгодженій Наглядовою Радою Товариства».
Третє питання порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки діяльності у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».
Проект рішення:
«Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2019 році».
Четверте питання порядку денного:
«Розгляд звіту і висновку ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії».
Проект рішення:
«Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік».
П’яте питання порядку денного:
«Розгляд висновків незалежного аудитора за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».
Проект рішення:
«Затвердити Звіт незалежного аудитора ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНФОРМ» щодо аудиту фінансової звітності ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» станом на 31.12.2019 року».
Шосте питання порядку денного:
«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі фінансової звітності та балансу Товариства за 2019 рік».
Проект рішення:
«Затвердити річний звіт ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» про результати роботи за 2019 рік та річну фінансову звітність ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2019 рік, у тому числі баланс ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2019 рік».
Сьоме питання порядку денного:
«Про порядок розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи за 2019 рік».
Проект рішення:
«Збитки звітного періоду у сумі 157 тис. грн. та 13 тис. грн. іншого сукупного від’ємного доходу, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, та накопичені збитки товариства, до яких увійшли збитки звітного періоду, а саме нерозподілені збитки станом на 31.12.2019 у сумі 193 451 тис. грн. - залишити нерозподіленими внаслідок відсутності накопленого резервного капіталу на кінець звітного періоду».
Восьме питання порядку денного:
«Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2020 році».
Проект рішення:
«Відрахування з чистого прибутку «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2020 р. на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2019 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток Товариства».
Дев’яте питання порядку денного:
«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства».
Проект рішення:
«З метою приведення у відповідність до чинного законодавства та необхідністю внесення змін щодо органів управління, в тому числі зміни колегіального виконавчого органу на одноосібний:
1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити Статут ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції.
3. Доручити Акнєвському Юрію Петровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2334510552), підписати Статут ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції.
4. Доручити керівнику Виконавчого органу, Шкарупі Дмитру Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2902901177), або уповноваженій ним відповідним чином особі, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України. Уповноважити керівника виконавчого органу здійснювати всі необхідні дії, в тому числі, але не виключно, подавати до органу державної реєстрації необхідні документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи».
Проект рішення запропонований акціонером, що володіє більше 5% голосуючих акцій Товариства:
«З метою приведення у відповідність до чинного законодавства та необхідністю внесення змін щодо органів управління, в тому числі зміни колегіального виконавчого органу на одноосібний:
1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити Статут ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції.
3. Доручити Акнєвському Юрію Петровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2334510552), підписати Статут ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції.
4. Доручити керівнику Виконавчого органу, Шкарупі Дмитру Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2902901177), або уповноваженій ним відповідним чином особі, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України. Уповноважити керівника виконавчого органу здійснювати всі необхідні дії, в тому числі, але не виключно, подавати до органу державної реєстрації необхідні документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.
5. Встановити, що нова редакція Статуту ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб Товариства та третіх осіб з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції».
Десяте питання порядку денного:
«Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Визнання такими, що втратили чинність Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Правління Товариства». Затвердження положення «Про Виконавчий орган».
Проект рішення:
«1. У зв’язку з внесенням змін до Статуту та з метою приведення внутрішніх Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства» у відповідність до Статуту, внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити внутрішні Положення Товариства «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства» у новій редакції.
2. У зв’язку з внесенням змін до Статуту визнати таким, що втратили чинність Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Правління Товариства».
3. Затвердити положення «Про Виконавчий орган».
Проект рішення запропонований акціонером, що володіє більше 5% голосуючих акцій Товариства:
«1. У зв’язку з внесенням змін до Статуту та з метою приведення внутрішніх Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства» у відповідність до Статуту, внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити внутрішні Положення Товариства «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства» у новій редакції.
2. У зв’язку з внесенням змін до Статуту визнати таким, що втратили чинність Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Правління Товариства».
3. Затвердити положення «Про Виконавчий орган».
4. Встановити, що внутрішні положення ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства» втрачають чинність, а нові редакції внутрішніх положень ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства» та «Про Виконавчий орган», набувають чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб Товариства та третіх осіб з моменту державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції».
Одинадцяте питання порядку денного:
«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень ревізійної комісії Товариства».
Проект рішення:
«У зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» та відсутністю ревізійної комісії в Товаристві, достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»:
1. Андрєєвої Тетяни Юріївни (РНКОП 2336405549);
2. Курбатової Тамари Михайлівни (РНКОП 19006518825);
3. Фісенко Антоніни Володимирівни (РНКОП 2199615020)».
Дванадцяте питання порядку денного:
«Припинення повноважень голови та членів Правління».
Проект рішення:
«У зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» та зміною колегіального виконавчого органу на одноосібний, припинити повноваження Виконуючого обов’язки Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», Шкарупи Дмитра Миколайовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2902901177. Інші члени колегіального виконавчого органу Товариства до складу Правління не обирались».
Проект рішення запропонований акціонером, що володіє більше 5% голосуючих акцій Товариства:
«У зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» та зміною колегіального виконавчого органу на одноосібний, припинити повноваження Виконуючого обов’язки Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», Шкарупи Дмитра Миколайовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2902901177. Інші члени колегіального виконавчого органу Товариства до складу Правління не обирались.
Встановити, що рішення про припинення повноважень Шкарупи Дмитра Миколайовича на посаді виконуючого обов’язки Голови Правління ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції».
Тринадцяте питання порядку денного:
«Про обрання Директора Товариства».
Проект рішення:
«У зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» та зміною колегіального виконавчого органу на одноосібний, обрати Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» Шкарупу Дмитра Миколайовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2902901177, строком на три роки, до 21.04.2023 року включно.
Затвердити умови Контракту з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».
Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства, підписати від імені Товариства Контракт з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» Шкарупою Дмитром Миколайовичем».
Проект рішення запропонований акціонером, що володіє більше 5% голосуючих акцій Товариства:
«У зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» та зміною колегіального виконавчого органу на одноосібний, обрати Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» Шкарупу Дмитра Миколайовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2902901177, строком на три роки, до 21.04.2023 року включно.
Затвердити умови Контракту з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».
Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства, підписати від імені Товариства Контракт з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» Шкарупою Дмитром Миколайовичем.
Встановити, що повноваження Шкарупи Дмитра Миколайовича на посаді Директора ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» набувають чинності з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції».
Чотирнадцяте питання порядку денного:
«Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі».
Проект рішення:
«Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі:
- Голови Наглядової ради - Акнєвського Юрія Петровича (РНКОП 2334510552), представник акціонера - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 25099117);
- Топоркової Олени Іванівни (РНКОП 2365211705), представника акціонера - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30492941);
- Акнєвської Тетяни Миколаївни (РНКОП 2326620323), представника акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКАГРО» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30569364)».
П’ятнадцяте питання порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства».
Проект рішення:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється, шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами».
Шістнадцяте питання порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».
Проект рішення:
«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради. Уповноважити Виконавчий орган підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними».
Наглядова рада ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»


Пропозиція акціонера до порядку денного річних загальних зборів акціонерів... Назад Акціонерний капітал ... →