Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про збори 21.04.2020 (розміщено 17.03.2020)

 Повідомлення про збори 21.04.2020 (розміщено 17.03.2020). Підпис.
 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00443364), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «21» квітня 2020 р. о 17.00 год. за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, кімн. 1.
Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься «21» квітня 2020 року з 16 год. 00 хв. до 16 год. 50 хв. по зазначеній адресі.
Дата складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства – 06.03.2020 рік.
Загальна кількість простих акцій на 06.03.2020 р. становить 339 200 шт.
Загальна кількість голосуючих акцій на 06.03.2020 р. становить 332 689 шт.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 14.04.2020 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
 
Перше питання порядку денного:
«Вибори робочих органів Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».
Проект рішення:
«1.Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Андрєєву Тетяну Юріївну.
2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Остапчук Ольгу Леонідівну.
3. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПРАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди до Договору № 004-ЕР від 01.04.2017 з ПРАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» щодо виконання функцій лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Голосування з питань № 1-14, 16 проводиться за принципом одна голосуюча акція надає акціонеру один голос; з питання № 15 – кумулятивне голосування.
Голосування з питань № 1-16 проводиться з використанням бюлетенів для голосування».
Друге питання порядку денного:
«Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2020 році».
Проект рішення:
«1.Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2020 році в редакції, запропонованій Правлінням Товариства та узгодженій Наглядовою Радою Товариства».
Третє питання порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради про підсумки діяльності у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».
Проект рішення:
«Затвердити Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2019 році».
Четверте питання порядку денного:
«Розгляд звіту і висновку ревізійної комісії з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії».
Проект рішення:
«Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік».
П’яте питання порядку денного:
 «Розгляд висновків незалежного аудитора за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».
Проект рішення:
«Затвердити Звіт незалежного аудитора ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНФОРМ» щодо аудиту фінансової звітності ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» станом на 31.12.2019 року».
Шосте питання порядку денного:
«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі фінансової звітності та балансу Товариства за 2019 рік».
Проект рішення:
«Затвердити річний звіт ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» про результати роботи за 2019 рік та річну фінансову звітність ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2019 рік, у тому числі баланс ПРАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2019 рік».
Сьоме питання порядку денного:
«Про порядок розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи за 2019 рік».
Проект рішення:
«Збитки звітного періоду у сумі 157 тис. грн. та 13 тис. грн. іншого сукупного від’ємного доходу, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, та накопичені збитки товариства, до яких увійшли збитки звітного періоду, а саме нерозподілені збитки станом на 31.12.2019 у сумі 193 451 тис. грн. - залишити нерозподіленими внаслідок відсутності накопленого резервного капіталу на кінець звітного періоду».
Восьме питання порядку денного:
 «Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2020 році».
Проект рішення:
«Відрахування з чистого прибутку «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за 2020 р. на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2019 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток Товариства».
Дев’яте питання порядку денного:
Проект рішення:
1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити Статут ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції.
3. Доручити Акнєвському Юрію Петровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2334510552), підписати Статут ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» у новій редакції.
4. Доручити керівнику Виконавчого органу, Шкарупі Дмитру Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2902901177), або уповноваженій ним відповідним чином особі, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України. Уповноважити керівника виконавчого органу здійснювати всі необхідні дії,в тому числі, але не виключно, подавати до органу державної реєстрації необхідні документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.».
Десяте питання порядку денного:
«Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Визнання такими, що втратили чинність Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Правління Товариства». Затвердження положення «Про Виконавчий орган».
Проект рішення:
2. У зв’язку з внесенням змін до Статуту визнати таким, що втратили чинність Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Правління Товариства».
3. Затвердити положення «Про Виконавчий орган».
Одинадцяте питання порядку денного:
«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень ревізійної комісії Товариства».
Проект рішення:
«У зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» та відсутністю ревізійної комісії в Товаристві, достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»:
1.    Андрєєвої Тетяни Юріївни (РНКОП 2336405549);
2.    Курбатової Тамари Михайлівни (РНКОП 19006518825);
3.    Фісенко Антоніни Володимирівни (РНКОП 2199615020)».
Дванадцяте питання порядку денного:
«Припинення повноважень голови та членів Правління».
Проект рішення:
«У зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» та зміною колегіального виконавчого органу на одноосібний, припинити повноваження Виконуючого обов’язки Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», Шкарупи Дмитра Миколайовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2902901177. Інші члени колегіального виконавчого органу Товариства до складу Правління не обирались».
Тринадцяте питання порядку денного:
«Про обрання Директора Товариства».
Проект рішення:
«У зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» та зміною колегіального виконавчого органу на одноосібний, обрати Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» Шкарупу Дмитра Миколайовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2902901177, строком на три роки, до 21.04.2023 року включно.
Затвердити умови Контракту з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».
Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства, підписати від імені Товариства Контракт з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» Шкарупою Дмитром Миколайовичем».
Чотирнадцяте питання порядку денного:
«Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі».
Проект рішення:
-                     Голови Наглядової ради - Акнєвського Юрія Петровича (РНКОП 2334510552), представник акціонера - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 25099117);
-                     Топоркової Олени Іванівни (РНКОП 2365211705), представника акціонера - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30492941);
-                     Акнєвської Тетяни Миколаївни (РНКОП 2326620323), представника акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКАГРО» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30569364)».
П’ятнадцяте питання порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства».
Проект рішення:
Шістнадцяте питання порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».
Проект рішення:
Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (матеріалами щодо підготовки до проведення зборів) за місцезнаходженням Товариства за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, квартал Молодіжний, буд. 13, кімната: приймальна в.о. Голови Правління Товариства, у робочі дні, починаючи з дати надіслання повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства до 21.04.2020 р. включно, в робочий час Товариства: з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.; обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. У день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечується можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (матеріалами щодо підготовки до проведення зборів), за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства з 16 год. 00 хв. до 16 год. 50 хв. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного призначено в.о. Голови Правління Шкарупу Д.М. (телефони для довідок: (067) 635 77 12; (063) 868 29 44).
До дати проведення загальних зборів акціонер має право подати до Товариства письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, на яке Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку загальних зборів.
Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, в письмовому вигляді із обов’язковим зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який вносить таку пропозицію, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Акціонер має право призначити для участі у загальних зборах свого представника постійно або на певний строк, шляхом надання довіреності в порядку визначеному чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Наглядова рада ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (тис. грн.)
Найменування показника Період  
  2019р.  2018р.
Усього активів    9 299 9 427
Основні засоби - 4
Запаси  - 6
Сумарна дебіторська заборгованість 9 076    9 198
Грошові кошти та їх еквіваленти  7 3
Нерозподілений прибуток (не покритий збиток)  - 193 451  - 193 281
Власний капітал  - 42 643    - 42 473
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  139 072 139 072
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 51 942  51 900
Чистий фінансовий результат:    
Прибуток - -
Збиток  - 157   - 476
Середньорічна кількість акцій (шт.)  - -
Чистий прибуток (збиток/ на одну акцію - -
 
 


Повідомлення про інформацію. Смена акціонерів... Назад Пропозиція акціонера до порядку денного річних загальних зборів акціонерів... →