Для бизнеса → Информация для акционеров


Повідомлення про інформацію. Смена акціонерів

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

23.01.2020

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

4

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Виконуючий обов’язки Голови Правлiння

 

 

 

Шкарупа Дмитро Миколайович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повненай менування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84573, Донецька обл., Бахмутський район, селище Новолуганське, квартал Молодiжний, будинок 13

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00443364

5. Міжміський код та телефон, факс

38 (063) 868 29 44 38 (067) 635 77 12

6. Адреса електронної пошти

peo-gmk@ukr.net

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи,  яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.kum.com.ua

 

23.01.2020

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

 

1

2

3

4

5

6

 

1

22.01.2020

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДIАНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

30492941

12.940742

0

 

Зміст інформації:

 

Дата отримання інформації: 22.01.2020р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ», ідентифікаційний код юридичної особи 00443364 (надалі - Емітент),отримав від Центрального депозитарію цінних паперів реєстр власників іменних цінних паперів від 22.01.2020р. вих. № 4757.

Найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДIАНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 30492941.

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась – відчуження, прямо.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій)– 13, 194004%.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) –0%.

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями – данні відсутні.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) – дані відсутні.

 

 

2

22.01.2020

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ"

25099117

80.640035

93.58078

 

Зміст інформації:

 

Дата отримання інформації: 22.01.2020р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛIВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБIНАТ», ідентифікаційний код юридичної особи 00443364 (надалі - Емітент), отримав від Центрального депозитарію цінних паперів реєстр власників іменних цінних паперів від 22.01.2020р. вих. № 4757.

Найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 25099117.

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась – відчуження, прямо.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій)– 82, 218227%.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) – 95, 412231%.

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями – дані відсутні.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) – дані відсутні.

 Інформація. Підпис.

 

               

 Примітки до річної фінансової звітності за 2018р.(розміщено 23.05.2019) ... Назад Повідомлення про збори 21.04.2020 (розміщено 17.03.2020) ... →